Menu odnośników dodatkowych

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

Nasza placówka jest miejscem, które nie tylko uzupełnia i wzbogaca proces edukacji, ale również sprzyja rozwojowi zainteresowań, umiejętności i wrażliwości Waszych dzieci.

W MDK-u promujemy twórczość najmłodszych, dając im możliwość odkrycia i rozwinięcia swojego artystycznego potencjału. Współpracujemy z wysoko wykwalifikowanymi nauczycielami, których cechuje nie tylko ogromna wiedza, ale także wyjątkowy dar pedagogiczny. Dzięki nim Wasze dzieci będą miały szansę uczyć się od najlepszych i rozwijać swoje talenty.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą bogatą ofertą zajęć:

Nie zwlekaj! Zapisz się do MDK!


TERMINARZ NABORU DO MDK
NA ROK SZKOLNY 2024/2025

I ETAP: KONTYNUACJA

Od 15.04.2024 r.,
godz. 16:00
do 19.04.2024 r.,
godz. 16:00
Składanie deklaracji o kontynuacji zajęć
(formularz należy wydrukować, wypełnić i dostarczyć do MDK)
24.04.2024 r.Publikacja list osób kontynuujących zajęcia (na stronie internetowej MDK)

II ETAP: REKRUTACJA PODSTAWOWA

Od 6.05.2024 r.,
godz. 10:00
do 24.05.2024 r.,
godz. 16:00
Elektroniczna rejestracja nowych uczestników w systemie www.oswiatawradomiu.pl - Nabór do MDK

(wniosek należy wydrukować i dostarczyć do MDK - prosimy o zapoznanie się ze SZCZEGÓŁAMI SKŁADANIA WNIOSKÓW)

Od 6.05.2024 r.,
godz. 11:00
do 27.05.2024 r.,
godz. 17:00
Przyjmowanie i weryfikacja na terenie MDK wydrukowanych wniosków
28.05.2024 r.
do godz. 17:00
Podanie listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych na zajęcia oraz terminów badania uzdolnień kierunkowych (predyspozycji) na stronie internetowej MDK
Od 3.06.2024 r.
do 12.06.2024 r.
Badanie uzdolnień kierunkowych (predyspozycji) kandydatów według ogłoszonego harmonogramu
28.06.2024 r.
do godz. 16:00
Publikacja list kandydatów przyjętych oraz nieprzyjętych na zajęcia (na stronie internetowej MDK)

Procedura odwoławcza - zgodnie z art. 158 ust. 6-9 Ustawy Prawo Oświatowe.

III ETAP: REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Od 12.08.2024 r.,
godz. 10:00
do 26.08.2024 r.,
godz. 16:00
Elektroniczna rejestracja wniosków w systemie www.oswiatawradomiu.pl - Nabór do MDK

(wniosek należy wydrukować i dostarczyć do MDK - prosimy o zapoznanie się ze SZCZEGÓŁAMI SKŁADANIA WNIOSKÓW)

27.08.2024 r.Weryfikacja wniosków na terenie MDK
27.08.2024 r.Ogłoszenie list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych na zajęcia
28.08.2024 r.,
w godz. 16:00-18:00
Badanie predyspozycji kandydatów
29.08.2024 r. 
do godz. 12:00
Publikacja list kandydatów przyjętych oraz nieprzyjętych

SZCZEGÓŁY SKŁADANIA WNIOSKÓW

 • W II i III Etapie rekrutacji - elektronicznej (dla nowych kandydatów na zajęcia), po zalogowaniu się na stronie Oświata w Radomiu > Nabory > Nabór do MDK i wysłaniu wniosku drogą internetową, należy:
  • wydrukować wniosek,
  • podpisać,
  • załączyć dokumenty potwierdzające kryteria dodatkowe (o ile są zaznaczone),
  • zszyć zszywaczem do wniosku,
  • przynieść do sekretariatu MDK przy ul. Słowackiego 17 w Radomiu od pon. do pt. w godz. 8:00-16:00
 • Zgodnie z zasadami naboru do MDK kandydaci, którzy złożyli wnioski w II lub III etapie rekrutacji powinni zgłosić się na badanie predyspozycji na zajęcia, które wybrali (według harmonogramu).

KRYTERIA NABORU

I. Wynik badania predyspozycji kandydata.

II. Ustala się liczbę punktów za każde z kryteriów, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe:

 1. Wielodzietność rodziny kandydata - 36 pkt.
 2. Niepełnosprawność kandydata - 36 pkt.
 3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata - 36 pkt.
 4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata - 36 pkt.
 5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata - 36 pkt.
 6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie - 36 pkt.
 7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą - 36 pkt.

III. Kryteria określone Uchwałą Nr 463/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 marca 2017 r.

Na podstawie art. 144 ust. 4 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, określa się kryteria na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające zainteresowania lub uzdolnienia organizowane w publicznej placówce oświatowo-wychowawczej prowadzonej przez Gminę Miasta Radomia oraz przyznaje każdemu kryterium określoną liczbę punktów:

 1. Kandydat wykazuje zainteresowania i uzdolnienia kierunkowe - 20 pkt.
 2. Kandydat brał udział lub zdobył czołowe miejsca w konkursach, olimpiadach, turniejach oraz innych formach współzawodnictwa w roku szkolnym poprzedzającym rekrutację na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia - 10 pkt.
 3. Rodzeństwo kandydata jest lub było uczestnikiem zajęć w placówce - 5 pkt.

Wszystkie kryteria potwierdzane są oświadczeniem Rodziców/Prawnych Opiekunów. Do wniosku rodzice dołączają kopie dokumentów potwierdzających wybrane kryteria.


Tryb odwołania od wyników rekrutacji

(art. 158 ust. 6-9 Ustawy Prawo oświatowe):

 • W terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, publicznej szkoły, publicznej placówki, na zajęcia w publicznej placówce oświatowo-wychowawczej, na kwalifikacyjny kurs zawodowy lub na kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych.
 • Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem, o którym mowa w ust. 6. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 • Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 • Dyrektor publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w ust. 8, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora danego publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki służy skarga do sądu administracyjnego.

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies w celu zwiększenia funkcjonalności przeglądarki oraz w celach statystycznych. W ustawieniach przeglądarki można wyłączyć ich wykorzystywanie.


Informacje na temat polityki prywatności znajdują się w zakładce O Nas > Ochrona Danych Osobowych. Zamykając ten komunikat potwierdzasz zapoznanie się z informacjami zawartymi na ww. stronie.

Media społecznościowe

Obserwuj nas:

Projekt i wykonanie - Krzysztof Paterek

© Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Stadnickiej w Radomiu