Menu odnośników dodatkowych

Statut

STATUT
MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY
IM. HELENY STADNICKIEJ W RADOMIU

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Nazwa Placówki brzmi - Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Stadnickiej w Radomiu (skrót MDK).
 2. MDK jest publiczną nieferyjną placówką oświatowo-wychowawczą wychowania pozaszkolnego z siedzibą przy ul. Słowackiego 17.

§ 2

 1. Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Stadnickiej jest Miejską Jednostką Organizacyjną, dla której organem prowadzącym jest Gmina Miasta Radomia, jest jednostką budżetową wykazaną w załączniku nr 6 do Statutu Miasta Radomia w pkt. I. 1.97 stanowiącym Wykaz Miejskich Jednostek Organizacyjnych, Spółek Prawa Handlowego oraz Innych Podmiotów i Jednostek.
 1. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty.

§ 3

 1. Młodzieżowy Dom Kultury w Radomiu posiada własny znak logo. Logo jest niebiesko-pomarańczowym znakiem na białym tle. U jego podstawy widnieje napis RADOM w kolorze pomarańczowym.
 2. MDK może używać loga okolicznościowego opracowanego w związku z jubileuszem działalności lub innymi ważnymi wydarzeniami.
 3. Młodzieżowy Dom Kultury w Radomiu prowadzi własną kronikę.
 4. Placówka posiada stronę internetową pod adresem: www.mdk.radom.pl i fanpage na portalu Facebook.

§ 4

 1. Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Stadnickiej posługuje się pieczęcią urzędową o treści zawierającej nazwę Placówki, dane odnośnie jej lokalizacji i identyfikujące.
 2. Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Stadnickiej obejmuje swoją działalnością Gminę Radom oraz przyległe gminy i powiaty.
 3. Placówka może realizować zadania także poza swoją siedzibą.

§ 5

 1. Podstawą funkcjonowania Młodzieżowego Domu Kultury jest:
  1. Ustawa Prawo oświatowe z 14 grudnia 2016 roku (Dz. U. 2021 poz. 1082 ze zm);
  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U 2015 poz. 1872 ze zm.);
  3. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy (Dz. U 2022, poz. 645).

Rozdział II

Cele i zadania Młodzieżowego Domu Kultury

§ 6

 1. Młodzieżowy Dom Kultury realizuje następujące cele:
  1. integracja środowiska lokalnego w kierunku pomocy rodzinie i szkole w wychowaniu;
  2. wypełnienie czasu wolnego dzieci i młodzieży w sposób będący swoistą profilaktyką przeciw marginalizacji, wchodzeniu w konflikt z prawem, szerzeniu się alkoholizmu, używaniu narkotyków i poddawaniu się oddziaływaniu sekt;
  3. edukacja kulturalna dzieci i młodzieży, pomoc w znajdowaniu i promowaniu talentów;
  4. wychowanie dla demokracji i uczenie zasad tolerancji i poszanowania praw człowieka;
  5. wychowanie fizyczne realizowane w sposób sprzyjający harmonijnemu rozwojowi dzieci i młodzieży;
  6. zbliżanie i integracja europejska młodzieży przy jednoczesnym działaniu na rzecz poszanowania i dumy z kultury narodowej;
  7. poznawanie dziedzictwa kulturowego;
  8. zbliżanie i integracja względem osób niepełnosprawnych, słabszych oraz uchodźców, szczególnie z państw objętych wojną.

§ 7

 1. Młodzieżowy Dom Kultury realizuje następujące zadania:
  1. analiza potrzeb środowiska w zakresie wychowania w czasie wolnym;
  2. pogłębianie i rozszerzenie wiedzy wykraczającej poza programy szkolne;
  3. rozwijanie różnorodnych zainteresowań wychowanków;
  4. stwarzanie warunków do rozwoju intelektualnego wychowanków szczególnie utalentowanych;
  5. przygotowanie dzieci i młodzieży do samodzielnego realizowania zamierzeń artystycznych, naukowych i sportowych, oraz kształtowanie ich potrzeb kulturalnych;
  6. inspirowanie ruchu artystycznego i naukowego;
  7. organizowanie przeglądów, wystaw, zawodów dla wychowanków MDK i dla innej młodzieży szkolnej oraz promocja najwartościowszych dokonań regionu i kraju w sferze kultury, nauki i sztuki;
  8. umożliwianie podnoszenia sprawności fizycznej, rozwijania i kształtowania nawyków czynnego wypoczynku, rekreacji oraz zajęć sprzyjających rozwojowi fizycznemu wychowanków;
  9. rozwijanie zamiłowań do uprawiania krajoznawstwa i turystyki;
  10. współpraca z instytucjami kultury, organizacjami, związkami i stowarzyszeniami w zakresie podejmowania zadań na rzecz wychowania dzieci i młodzieży w czasie wolnym;
  11. wypracowanie najbardziej pożądanych form pracy pozaszkolnej z wychowankami, dostosowanych do potrzeb środowiska lokalnego;
  12. organizacja różnorodnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży, w tym niepełnosprawnej, oraz ze środowisk zaniedbanych wychowawczo i prezentacja ich twórczości;
  13. zapewnienie warunków bezpiecznego pobytu na terenie Placówki,
   - wprowadzono Regulamin Funkcjonowania Monitoringu Wizyjnego (zewnętrznego);
  14. w realizacji zadań placówka respektuje zobowiązania wynikające z:
   1. Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ,
   2. Deklaracji Praw Dziecka ONZ,
   3. konwencji o Prawach Dziecka.

§ 8

 1. MDK realizuje powyższe zadania poprzez:
  1. zapewnienie właściwych warunków lokalowych i technicznych dla realizacji założonych zadań programowych;
  2. organizowanie kół zainteresowań, sekcji, klubów, grup, zespołów - w tym dla osób niepełnosprawnych;
  3. prezentacje środowiskowe najwartościowszych profesjonalnych i amatorskich dokonań w obszarze kultury szkolnej i środowiska lokalnego;
  4. sprawowanie bezpośredniej opieki nad wychowankiem przebywającym w placówce podczas zajęć przez nauczycieli prowadzących te zajęcia;
  5. organizację wycieczek poza teren Radomia realizowanych według odrębnych przepisów oraz wyjść do celów edukacyjnych i wychowawczych, będących inną formą działalności dydaktyczno-wychowawczej placówki, które nie wymagają dodatkowej zgody rodziców wychowanków, a polegać mogą na uczestnictwie w zajęciach warsztatowych, zawodach sportowych, spotkaniach integracyjnych, seansach kinowych, spektaklach teatralnych, wystawach, wernisażach i innych zajęciach edukacyjnych lub rekreacyjnych odbywających się na terenie Radomia, ale poza miejscem realizacji zajęć MDK;
  6. informowanie wychowanków o sposobach zachowania w sytuacjach zagrożenia;
  7. przyjmowanie dzieci niebędących obywatelami polskimi.
 1. Realizacja powyższych zadań przez Młodzieżowy Dom Kultury służy także profilaktyce przeciwko niedostosowaniu społecznemu dzieci i młodzieży, integracji osób niepełnosprawnych oraz zwalczaniu patologii społecznych.

§ 9

 1. Formy współpracy placówki z rodzinami wychowanków, szkołami, innymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi oraz środowiskiem lokalnym:
  1. zebrania i kontakty indywidualne z rodzicami;
  2. udział rodziców w imprezach realizowanych przez wychowanków;
  3. wspomaganie organizacji imprez artystycznych;
  4. udział w promocji Placówki;
  5. uczestnictwo poprzez Radę Rodziców w planowaniu i finansowaniu działań Placówki,
  6. organizacja akcji i imprez o zasięgu środowiskowym, miejskim i regionalnym przy udziale szkół;
  7. organizacja konkursów, przeglądów, prezentacji wojewódzkich oraz ogólnopolskich;
  8. koordynacja konkursów ogólnopolskich oraz na szczeblu powiatowym i wojewódzkim;
  9. prowadzenie akcji letniego i zimowego wypoczynku w mieście;
  10. zajęcia otwarte w MDK dla szkół;
  11. bezpośrednie kontakty z dyrektorami szkół, wychowawcami, pedagogami szkolnymi, kontakt z samorządami szkolnymi;
  12. korzystanie z bazy szkół;
  13. przesyłanie do szkół informacji o osiągnięciach uczniów w placówce pozaszkolnej;
  14. wspomaganie szkoły w procesie edukacji uczniów;
  15. doskonalenie zawodowe, szczególnie w zakresie zajęć pozalekcyjnych, poradnictwa i pomocy przy organizacji imprez szkolnych;
  16. przekazywanie informacji o działalności do mediów lokalnych;
  17. wnioskowanie o patronat medialny;
  18. zapraszanie przedstawicieli mediów na organizowane przedsięwzięcia;
  19. uczestniczenie w działaniach podejmowanych przez środowisko lokalne.

Rozdział III

Organy Młodzieżowego Domu Kultury

§ 10

 1.  Organami Młodzieżowego Domu Kultury są:
  1. Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury,
  2. Rada Pedagogiczna,
  3. Rada Rodziców,
  4. Samorząd Wychowanków.

§ 11

 1. Młodzieżowym Domem Kultury kieruje Dyrektor wybrany zgodnie z aktualnymi aktami prawnymi i wytycznymi organów prowadzących Placówkę:
  1. organizuje i kontroluje pracę wszystkich pracowników zatrudnionych w Placówce;
  2. reprezentuje MDK;
  3. zarządza zasobami MDK i jest upoważniony do zaciągania zobowiązań finansowych;
  4. podpisuje dokumenty reprezentujące Placówkę, sporządzone przez pracowników Placówki oraz podpisuje korespondencję;
  5. zapewnia warunki do rozwijania zainteresowań i aktywności dzieci i młodzieży;
  6. dba o bezpieczeństwo i higienę pracy pracowników i wychowanków;
  7. odpowiada za stan i zabezpieczenie majątku Placówki;
  8. współpracuje z Radą Rodziców;
  9. jest administratorem danych osobowych.

§ 12

 1. Za pracę Rady Pedagogicznej odpowiedzialny jest Dyrektor Placówki.
 2. Jako Przewodniczący Rady Pedagogicznej Dyrektor Placówki ma obowiązek:
  1. dbać o atmosferę życzliwości, koleżeństwa i zgodnego współdziałania wszystkich członków Rady Pedagogicznej w podnoszeniu poziomu pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej;
  2. pilnować należytego wypełniania przez Radę Pedagogiczną jej zadań i kontrolować wykonanie uchwał Rady;
  3. opracować terminarz i projekt tematów posiedzeń Rady Pedagogicznej;
  4. umożliwiać członkom Rady Pedagogicznej wcześniejsze zapoznanie się z materiałami (zarządzeniami) władz, projektami uchwał w sprawach będących przedmiotem obrad Rady Pedagogicznej;
  5. udzielać informacji Radzie Pedagogicznej o wszystkich rozpatrywanych przez nią sprawach dotyczących działalności placówki i przedstawić w tych sprawach uzasadnione stanowisko Dyrekcji Placówki.
 1. Dyrektor Placówki wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa lub przeciwnych dobru placówki i zawiadamia organ prowadzący placówkę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

§ 13

 1. Organem wewnętrznym opiniodawczym i stanowiącym jest Rada Pedagogiczna powołana do rozważania, opracowywania, rozstrzygania w granicach kompetencji spraw wychowania i nauczania.
 2. Rada Pedagogiczna działa na podstawie regulaminu.
 3. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą:
  1. Dyrektor Placówki jako przewodniczący;
  2. Wicedyrektor;
  3. wszyscy nauczyciele zatrudnieni w placówce, oraz pracownicy dla których praca dydaktyczna i wychowawcza stanowi podstawowe zajęcie.
 1. Poza osobami wchodzącymi w skład Rady Pedagogicznej w pełnych posiedzeniach Rady Pedagogicznej lub ich częściach mogą uczestniczyć na zaproszenie Dyrektora Placówki:
  - osoby nie będące pracownikami danej Placówki, ale związani z nią swoją pracą wychowawczą np. przedstawiciele Rady Rodziców. Osoby te uczestniczą w posiedzeniach Rady Pedagogicznej z głosem doradczym.

§ 14

 1. Rada Pedagogiczna dba o poziom wychowawczy i naukowy Placówki, omawia i opracowuje ważniejsze sprawy wychowawcze i dydaktyczne związane z całokształtem życia Placówki oraz sprawy przekazane jej osobnymi przepisami, załatwia je w granicach kompetencji określonymi przepisami i przygotowuje projekt Statutu Placówki lub jego zmian.
 2. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
  1. zatwierdzenie planów pracy Placówki;
  2. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych;
  3. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;
  4. ustala się sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad Placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy Placówki.
 1. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
  1. organizację pracy Placówki;
  2. projekt planu finansowego Placówki;
  3. wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
  4. wnioski Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć (w ramach wynagrodzenia zasadniczego);
  5. kandydatury osób na stanowiska kierownicze;
  6. wyraża opinie o pracy Dyrektora na piśmie na wniosek organu prowadzącego i nadzorującego.
 1. Rada Pedagogiczna wykonuje inne działania wynikające z przepisów:
  1. może wystąpić z umotywowanym wnioskiem o odwołanie osoby ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w Placówce;
  2. może wyłonić przedstawiciela do zespołu oceniającego, rozpatrującego wniosek odwołania od oceny pracy;
  3. może wyłonić przedstawiciela do komisji konkursowej;
  4. może podjąć uchwałę o nadaniu imienia pracowni MDK, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Wychowanków.

§ 15

 1. Rada Pedagogiczna pracuje zgodnie z rocznym planem Placówki.
 2. Zwyczajne posiedzenia Rady Pedagogicznej lub zebrania zwołuje Dyrektor Placówki przynajmniej dwa razy do roku (rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego).
 3. Nadzwyczajne posiedzenia Rady Pedagogicznej mogą być organizowane:
  1. na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej,
  2. z inicjatywy Dyrektora Placówki,
  3. na polecenie władz oświatowych,
  4. na życzenie co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej wyrażone na piśmie z podaniem przedmiotu obrad.

§ 16

 1. Porządek obrad, datę i godzinę zebrania Rady Pedagogicznej podaje Dyrektor placówki zainteresowanym co najmniej 7 dni przed posiedzeniem.
 2. W przypadkach wyjątkowych (uzasadnionych) termin siedmiodniowy nie musi być zachowany.

§ 17

 1. Uchwały Rady Pedagogicznej mogą być podejmowane w obecności co najmniej ½ ogólnej liczby członków wchodzących w skład Rady Pedagogicznej z głosem decydującym. Uchwały zapadają zwyczajną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.
 2. O formie głosowania (tj. jawnym lub tajnym) decyduje Rada Pedagogiczna.

§ 18

 1. Członek Rady Pedagogicznej jest obowiązany:
  1. brać czynny udział we wszystkich posiedzeniach Rady Pedagogicznej,
  2. wykonywać prawomocne uchwały Rady Pedagogicznej zgodnie z ustaloną ich treścią i terminami.
 1. Członek Rady Pedagogicznej uznający jakiekolwiek zarządzenie Dyrektora za niezgodne z dobrem Placówki ma prawo przedstawić swoje stanowisko na najbliższym posiedzeniu Rady Pedagogicznej.

§ 19

 1. W stosunku do przebiegu posiedzeń i treści obrad Rady Pedagogicznej obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej.

§ 20

 1. Z przebiegu posiedzeń Rady Pedagogicznej spisuje się protokół w formie elektronicznej i wydruku komputerowego w terminie 7 dni od daty posiedzenia.
 2. Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do zapoznania się z treścią protokołu w terminie 7 dni i zgłaszania ewentualnych poprawek przewodniczącemu.
 3. Decyzję o wprowadzeniu poprawek do protokołu podejmuje Rada Pedagogiczna na następnym zebraniu.

§ 21

 1. Udział w posiedzeniach i zebraniach Rady Pedagogicznej jest obowiązkowy i każda nieobecność musi być usprawiedliwiona.
 2. Usprawiedliwienie nieobecności może nastąpić w przypadku zwolnienia lekarskiego oraz szczególnego wypadku losowego zgłoszonego Dyrektorowi.
 3. Obecność na Radzie Pedagogicznej dokumentuje się własnoręcznym podpisem na liście obecności.

§ 22

 1. Inne uprawnienia Rady Pedagogicznej określone są w Ustawie „ Prawo Oświatowe”, „Karcie Nauczyciela”.

§ 23

 1. Rada Rodziców działająca w MDK stanowi samorządną reprezentację Rodziców.
 2. Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej, Dyrektora MDK z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw MDK.
 3. Rada Rodziców MDK może podejmować działania na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych oraz może gromadzić własne środki finansowe pochodzące z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł.
 4. Rada Rodziców posiada własny opracowany przez siebie regulamin zasad funkcjonowania który nie może być sprzeczny ze statutem MDK, określający tryb wyboru i kompetencje, do których należy:
  1. uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną:
   1. programu wychowawczo-profilaktycznego placówki, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym realizowane przez nauczycieli, a skierowane do wychowanków i dostosowane do ich potrzeb w tym zadania związane z zapewnieniem integracji wychowanków niebędących obywatelami polskimi ze środowiskiem;
  2. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia i wychowania Placówki;
  3. opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora Placówki.
 1. Wydatkowanie pieniędzy Rady Rodziców MDK musi odbywać się według przyjętego w tym zakresie regulaminu i ogólnie przyjętych zasad księgowości.

§ 24

 1. W MDK działa Samorząd Wychowanków.
 2. Samorząd tworzą wychowankowie Placówki.
 3. Zasady wybierania i działania samorządu wychowanków określa regulamin.
 4. Regulamin Samorządu Wychowanków nie może być sprzeczny ze statutem MDK.
 5. Samorząd Wychowanków może przedstawiać Dyrektorowi MDK, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców wnioski i opinie we wszystkich sprawach, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw wychowanków.
 6. Samorząd ma prawo:
  1. występować do dyrektora w obronie praw wychowanków,
  2. wybierać nauczyciela pełniącego rolę opiekuna.

§ 25

 1. Sprawy sporne między pracownikami rozstrzygane są w trybie przewidzianym przez kodeks pracy, kodeks postępowania cywilnego, kartę nauczyciela.
 2. Konflikt między nauczycielem i wychowankiem:
  1. w sprawach konfliktowych orzekają w pierwszej instancji:
   1. kierownik pracowni lub działu dla nauczycieli prowadzących koła, sekcje itp.,
   2. Dyrektor Placówki dla kierowników pracowni lub działów zatrudnionych w Placówce;
  2. od orzeczenia Dyrektora Placówki może być wniesione odwołanie do organu prowadzącego;
  3. odwołanie wnosi jedna ze stron. Musi być wniesione do dwóch tygodni od daty wydania orzeczenia.
 1. Konflikt między nauczycielami:
  1. postępowanie prowadzi Dyrektor Placówki;
  2. w wypadkach nierozstrzygnięcia sporu na wniosek Dyrektora postępowanie wszczyna Rada Pedagogiczna nie później niż po upływie 14 dni;
  3. od decyzji Rady Pedagogicznej może być wniesione odwołanie do organu prowadzącego Placówkę;
  4. konflikt pomiędzy Dyrektorem Placówki a nauczycielami rozpatruje w pierwszej kolejności Rada Pedagogiczna, a następnie na pisemny wniosek jednej ze stron organ prowadzący Placówkę.
 1. Konflikty pomiędzy rodzicami a innymi organami placówki:
  1. postępowanie w pierwszej instancji prowadzi Dyrektor Placówki, a następnie Rada Pedagogiczna lub Rada Rodziców;
  2. w przypadkach spornych przysługuje prawo wniesienia w ciągu 2 tygodni odwołania do organu prowadzącego.
 1. Spory między Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, Samorządem Wychowanków rozstrzyga Dyrektor.
 2. Spory między Dyrektorem a pozostałymi organami Placówki rozstrzyga organ prowadzący Placówkę.

Rozdział IV

Organizacja Młodzieżowego Domu Kultury

§ 26

 1. MDK prowadzi działalność dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i organizacyjną.
 2. Podstawową jednostką organizacyjną MDK są zajęcia stałe (koło, sekcja,
  zespół, klub, grupa i inne), ujęte w stałym tygodniowym planie zajęć.
 3. W sytuacji zawieszenia zajęć stacjonarnych i konieczności ich realizacji z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wykorzystywać się będzie narzędzie stworzone przez ministra do spraw oświaty, a w razie niemożności skorzystania z tej formy, zajęcia mogą być realizowane z użyciem platformy Microsoft Teams. Pomocniczo zakłada się wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych z użyciem komputerów, tabletów, smartfonów, programów do pracy z dziećmi i młodzieżą, ponadto multimedialnych książek, aplikacji, gier edukacyjnych, materiałów multimedialnych, które są dostosowane do potrzeb i możliwości młodzieży i dzieci.

§ 27

 1. Zajęcia stałe tworzy się dla grupy wychowanków o liczebności ustalonej przez dyrektora Placówki w uzgodnieniu z organem prowadzącym.
 2. Godzina zajęć stałych wynosi 45 minut.
 3. Godzina zajęć w Pracowni Imprez Masowych wynosi 60 minut.
 4. Godziny mogą być łączone w bloki, jednak z zachowaniem rygorów higieny
  psychofizycznej wychowanków i BHP.
 5. W MDK można tworzyć pracownie i działy.
 6. Oprócz zajęć stałych MDK prowadzi zajęcia o charakterze okresowym i okazjonalnym (masowym). W tym celu jest utworzona pracownia lub dział imprez masowych.
  Do zadań pracowni lub działu imprez masowych należą:
  1. organizacja wystaw, konkursów, turniejów, przeglądów, zawodów, festiwali itp. o zasięgu miejskim, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym;
  2. popularyzacja i prezentacja dorobku pracowni MDK;
  3. organizowanie imprez tematycznych i okolicznościowych;
  4. organizowanie warsztatów oraz wypoczynku w okresie wakacji i ferii zimowych zarówno dla uczestników MDK jak i dzieci spoza placówki;
  5. organizacja wyjazdów wychowanków na konkursy, festiwale, zawody w kraju i za granicą;
  6. inne
 1. Dyrektor ustala w porozumieniu z organem prowadzącym stanowisko wicedyrektora i kierowników działu, pracowni.
 2. Wicedyrektora, kierowników działów i pracowni powołuje Dyrektor MDK po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, Rady Pedagogicznej.
 3. Obowiązki i kompetencje wicedyrektora, kierowników działów i pracowni określa dyrektor Placówki.

§ 28

 1. Szczegółową organizację zajęć w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny MDK opracowany przez Dyrektora w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
 2. Arkusz organizacyjny Placówki na każdy rok zatwierdza organ prowadzący Placówkę. Arkusz może być korygowany w okresie całego roku szkolnego w formie aneksu.
 3. Placówka opracowuje własne programy i plany pracy.
 4. MDK prowadzi działalność w okresie całego roku kalendarzowego.
 5. Godziny pracy Placówki ustala Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
 6. MDK prowadzi działalność w dni powszednie, a w razie potrzeby w dni ustawowo wolne od pracy oraz w święta.

§ 29

 1. Działalność programową Placówki mogą wspierać wolontariusze na zasadach określonych odrębnymi przepisami

§ 30

 1. Działalność MDK mogą wspierać stowarzyszenia i inne organizacje, których celem statutowym jest rozszerzanie, wzbogacanie i wspieranie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Placówki.

Rozdział V

Nauczyciele i inni pracownicy

§ 31

 1. Zajęcia z wychowankami w MDK prowadzą nauczyciele; w uzasadnionych
  przypadkach zajęcia mogą prowadzić również inne osoby za zgodą organu nadzorującego.
  Placówka zatrudnia:
  1. pracowników pedagogicznych oraz inne osoby w trybie i na zasadach określonych odrębnymi przepisami oświatowymi;
  2. pracowników administracji i obsługi w trybie i na zasadach określonych w przepisach dotyczących pracowników samorządowych;
  3. w uzasadnionych przypadkach zajęcia mogą prowadzić również inne osoby na zasadach określonych w przepisach dotyczących zatrudnienia osób nie będących nauczycielami.
 1. Placówka może przyjmować studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem a szkołą wyższą.
 2. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy.
 3. Zakres zadań pracowników pedagogicznych oraz innych pracowników Placówki określa zakres obowiązków służbowych oraz Regulamin Pracy MDK.
 4. Nauczyciel prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze z wychowankami i jest odpowiedzialny za jakość i wyniki pracy.
  1. W przypadku prowadzenia zajęć na odległość nauczyciel dba o jakoś zajęć, stwierdzenie obecności wychowanka na zajęciach, dostarczanie materiałów i pozyskiwanie informacji zwrotnych na temat uzyskanych efektów, które dokonywać się będzie przy użyciu narzędzie Microsoft Teams oraz za pomocą aplikacji Messenger lub WhatsApp. Do utrzymywania kontaktów z rodzicami wykorzystywać można także połączenia telefoniczne i wiadomości tekstowe;
  2. w przypadku prowadzenia zajęć z użyciem platformy Microsoft Teams lub narzędzia stworzonego przez ministra do spraw oświaty obecność wychowanków na zajęciach będzie odnotowana po zalogowaniu się uczestnika i odpowiedzi na pytanie początkowe ustalone przez prowadzącego zajęcia, które nawiązuje do zajęć.
 5. Nauczyciel jest odpowiedzialny za zapewnienie wychowankom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki.
  1. W przypadku realizacji zajęć na sposób zdalny Placówka zapewnia warunki bezpiecznego uczestnictwa wychowanków w zajęciach w odniesieniu do ustalonych technologii informacyjno-komunikacyjnych, mając na uwadze łączenie przemienne zajęć z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia, wyznaczając zadania wychowankom, które będą powodować przerwy w pracy przy komputerze, np. zajęcia ruchowe, plastyczne, gry logiczne, praktyczne ćwiczenia głosowe, wokalne, gry na instrumentach itp.
 6. Nauczyciel jest odpowiedzialny za przestrzeganie praw dziecka i praw wychowanka oraz upowszechnianie wiedzy o tych prawach.
  1. Nauczyciele/pracownicy MDK wspomagają wychowanków niebędących obywatelami polskimi w pokonaniu trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi i zmianą środowiska.
 7. Do głównych zadań nauczyciela MDK należy:
  1. kształtowanie i rozwijanie zainteresowań wychowanków;
  2. pogłębianie i rozszerzanie wiedzy;
  3. stwarzanie warunków do rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży szczególnie utalentowanej w różnych dziedzinach;
  4. rozpropagowanie zajęć wśród dzieci i młodzieży w środowisku;
  5. organizowanie różnorodnych akcji zachęcających uczniów do udziału w zajęciach prowadzonych przez MDK;
  6. opracowanie programu pracy i jego realizacja;
  7. realizacja programu dydaktyczno-wychowawczego przewidzianego ogólnym planem pracy;
  8. organizacja zajęć stałych, okazjonalnych i masowych poza siedzibą Placówki w uzgodnieniu z dyrektorem MDK;
  9. organizowanie zajęć w sposób atrakcyjny, zachęcający dzieci i młodzież do aktywnego uczestnictwa we wszystkich formach zajęć, zmierzających do zapewnienia frekwencji w ciągu całego roku szkolnego;
  10. współudział w organizacji imprez masowych;
  11. organizowanie spotkań z rodzicami;
  12. składanie informacji dotyczących stanu zespołów oraz sprawozdań półrocznych i rocznych dotyczących frekwencji i stopnia realizacji planu pracy;
  13. systematyczne prowadzenie dokumentacji;
  14. współpraca z administracją w zakresie wyposażenia pracowni w sprzęt i pomoce naukowe;
  15. dbanie o estetykę pracowni;
  16. utrzymanie stałego kontaktu ze szkołami;
  17. odpowiedzialność za stan dyscypliny w zespole;
  18. udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej;
  19. odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci podczas zajęć stałych, okresowych i okazjonalnych (festiwale, przeglądy, turnieje, zawody konkursy, wycieczki, wypoczynek itp.);
  20. czas pracy oraz zakres obowiązków pracowników administracji i obsługi musi być dostosowany do potrzeb zabezpieczenia funkcjonowania Placówki w zakresie wynikającym z realizacji jej celów programowych.
 8. Każdy nauczyciel, w ramach wynagrodzenia zasadniczego, jest zobowiązany do dostępności w MDK poza zajęciami bezpośrednimi wynikającymi z planu (1 godzina 60-minutowa tygodniowo dla zatrudnionych w wymiarze co najmniej ½ etatu i  1 godzina raz na dwa tygodnie dla osób zatrudnionych w wymiarze poniżej ½ etatu). Wymagany wymiar może być dzielony na dwa mniejsze odcinki czasowe. Obecność w ramach dostępności w placówce przeznaczona jest na potrzeby rodziców i wychowanków w celu konsultacji, rozmów, rozstrzygania problemów lub indywidualne zaangażowanie w pracy z wychowankiem. Informację o terminarzu ww. godzin dostępności nauczyciel podaje wychowankom na pierwszych zajęciach oraz udostępnia się w sekretariacie MDK.

Rozdział VI

Wychowankowie MDK

§ 32

 1. Wychowankami MDK mogą być dzieci i młodzież do 25 roku życia.
 2. Uczestnikami Placówki mogą być również dzieci, młodzież i dorośli nie biorący udziału w stałych formach zajęć, a korzystający z szerokiej oferty proponowanych imprez.
 3. Uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez MDK jest dobrowolne.
 4. Rekrutacja na dany rok szkolny na stałe formy zajęć organizowane w MDK odbywa się na zasadach, według kryteriów i w terminach uzgodnionych z organem prowadzącym.
 5. Nabór do kół zainteresowań odbywa się w formie elektronicznej według regulaminu rekrutacji i może być uzupełniany w trakcie roku szkolnego.
 6. Uczestnictwo w zajęciach potwierdzone jest wypełnioną kartą uczestnika na początku roku szkolnego podpisaną przez pełnoletniego uczestnika, rodzica lub prawnego opiekuna.
 7. W pracy MDK biorą udział stali wychowankowie, okresowi i okazjonalni;
  1. stały wychowanek MDK bierze systematyczny udział w zajęciach w okresie całego roku szkolnego. Obecność stałego wychowanka na zajęciach podlega kontroli,
  2. okresowy wychowanek MDK bierze udział w zajęciach przeznaczonych dla realizowania określonego zadania w ustalonym czasie,
  3. okazjonalny wychowanek zajęć MDK korzysta w sposób doraźny z urządzeń placówki i organizowanych przez nią imprez.
 1. Wychowankowie MDK mają prawo:
  1. znać program pracy zespołu na cały rok;
  2. uczestniczyć w planowaniu i programowaniu zajęć zespołu;
  3. zgłaszać nauczycielom uwagi i wnioski dotyczące usprawnień pracy placówki;
  4. rozszerzać zainteresowania i wiedzę w ramach działających zespołów;
  5. reprezentować MDK na festiwalach, konkursach, wystawach itp. o zasięgu krajowym i międzynarodowym;
  6. uczestniczyć w akcji obozów, wycieczek organizowanych przez MDK;
  7. brać udział w imprezach masowych organizowanych przez Placówkę (spotkania, prelekcje, koncerty, przeglądy);
  8. zgłaszać nauczycielom problemy trudne do samodzielnego rozwiązania;
  9. uczestniczyć w zajęciach organizowanych przez Placówkę w okresie ferii szkolnych;
  10. brać udział w pracach samorządu, przyczyniać się do realizacji jego zadań.
 1. Wychowankowie MDK mają obowiązek:
  1. dbać o honor Placówki, znać ją, szanować i godnie reprezentować;
  2. współdziałać w realizacji celów i zadań stojących przed Placówką;
  3. punktualnie i regularnie uczęszczać na zajęcia;
  4. przestrzegać obowiązujących przepisów BHP;
  5. być koleżeńskim i uczynnym, współdziałać w kształtowaniu przyjaznych stosunków współżycia w zespole;
  6. okazywać szacunek nauczycielom i pracownikom Placówki;
  7. przestrzegać prawidłowego używania sprzętu, pomocy naukowych, materiałów i narzędzi;
  8. dbać o czystość i estetykę pracowni i Placówki;
  9. dbać o higienę osobistą i estetyczny wygląd własny;
  10. wystrzegać się szkodliwych nałogów;
  11. przestrzegać postanowień zawartych w Statucie Placówki i wydanych na jego podstawie regulaminach i zarządzeniach;
  12. przestrzegać zaleceń nauczyciela i Dyrektora Placówki.
 1. Nagrody dla wyróżniających się wychowanków MDK:
  1. wyróżnienie (pochwała) przez nauczyciela wobec zespołu;
  2. wyróżnienie (pochwała) przez Dyrektora placówki wobec wychowanków MDK;
  3. nagrody od Dyrektora i Rady Pedagogicznej w formie dyplomu, listu pochwalnego, w formie rzeczowej;
  4. list gratulacyjny do dyrekcji szkoły wychowanka MDK;
  5. szczególną formą wyróżnienia dla długoletniego i aktywnego wychowanka jest tytuł Honorowego Wychowanka MDK . Honorowy Wychowanek MDK otrzymuje dyplom i statuetkę.
 1. Kary dla wychowanków nie wywiązujących się z obowiązków:
  1. upomnienie w indywidualnej rozmowie z nauczycielem,
  2. upomnienie wobec zespołu przez nauczyciela,
  3. nagana wobec zespołu udzielona przez nauczyciela,
  4. nagana udzielona przez Dyrektora Placówki,
  5. skreślenie z listy wychowanków,
  6. od nałożonej kary przysługuje wychowankowi prawo odwołania do Dyrektora Placówki w ciągu 14 dni od nałożenia kary.
 1. W przypadku naruszenia praw dziecka skargi kieruje się do Dyrektora MDK, który rozpatruje je w ciągu 14 dni.
 2. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą Dyrektora Placówki do skreślenia wychowanka z listy wychowanków uczestniczących w zajęciach organizowanych przez Placówkę w przypadkach:
  1. zachowań zagrażających zdrowiu lub życiu uczestników zajęć lub innych osób,
  2. wielokrotnego rażącego naruszenia regulaminu MDK.

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

§ 33

 1. MDK używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. MDK prowadzi i przechowuje dokumenty zgodnie z odrębnymi przepisami.
 3. Zasady prowadzenia przez MDK gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.
 4. W MDK dopuszcza się działanie związków zawodowych pracowników oświaty, stowarzyszeń, fundacji i klubów uczniowskich.
 5. Przebywanie w Placówce uczestników zajęć stałych i okazjonalnych możliwe jest w przewidzianym na nie czasie oraz w przypisanych do nich pomieszczeniach.
 6. Poza godzinami zajęć wychowankowie mogą przebywać na terenie Placówki wyłącznie w miejscach powszechnie dostępnych.
 7. Pracownicy Młodzieżowego Domu Kultury mogą odmówić wstępu lub wyprosić z pomieszczeń Placówki osobę, której zachowanie może wskazywać na prawdopodobieństwo stworzenia zagrożenia dla bezpieczeństwa Placówki i wychowanków, lub zachowanie której uniemożliwia prowadzenie działalności statutowej.
 8. Osoby i instytucje wspierające w różnych formach działania Placówki mogą otrzymać tytuł Honorowy MDK
 9. W Młodzieżowym Domu Kultury im. H. Stadnickiej obowiązuje „Polityka Bezpieczeństwa Informacji”
  • Administratorem Danych Osobowych jest Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Stadnickiej, ul. Słowackiego 17, 26-600 Radom, reprezentowany przez Dyrektora MDK;
  • nauczyciele i pracownicy mający dostęp do danych osobowych są zobowiązani do przestrzegania RODO.

§ 34

 1. Zmiany w statucie mogą być dokonywane w drodze uchwały Rady Pedagogicznej na wniosek każdego z działających w Placówce organów.
 2. Wnioski Rady Pedagogicznej o zmiany w statucie wymagają pozytywnej opinii co najmniej dwóch z pozostałych trzech organów Placówki tj. Dyrektora Placówki, Samorządu Wychowanków, Rady Rodziców.

Tekst ujednolicony przyjęty uchwałą nr 5/2022/2023 z dnia 13 września 2022 r.

Przewodnicząca Rady Pedagogicznej MDK
Dorota Sokołowska

ZałącznikRozmiar
PDF icon Statut MDK Radom 2022 (format PDF)725.14 KB

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies w celu zwiększenia funkcjonalności przeglądarki oraz w celach statystycznych. W ustawieniach przeglądarki można wyłączyć ich wykorzystywanie.


Informacje na temat polityki prywatności znajdują się w zakładce O Nas > Ochrona Danych Osobowych. Zamykając ten komunikat potwierdzasz zapoznanie się z informacjami zawartymi na ww. stronie.

Media społecznościowe

Obserwuj nas:

Projekt i wykonanie - Krzysztof Paterek

© Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Stadnickiej w Radomiu