Menu odnośników dodatkowych

Ochrona danych osobowych

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Ogólna dla rodziców/opiekunów prawnych/uczestników

Administratorem danych osobowych jest Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Stadnickiej z siedzibą ul. Słowackiego 17, 26-600 Radom, reprezentowany przez Dyrektora. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych - p. Ilona Głogowska-Kowalczyk. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych mogą się państwo kontaktować z Inspektorem w siedzibie placówki lub za pośrednictwem poczty elektronicznej kancelaria.odo@gmail.com.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych:

 1. realizacji zadań na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze albo jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 2. realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, innych zadań statutowych oraz zadań organizacyjnych wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;
 3. na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora;
 4. realizacji zadań administratora polegających na zaspokajaniu potrzeb kulturalnych oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
 5. na podstawie art. 6, ust. 1, lit. b zawarcia i realizacji umowy w czasie jej trwania i w czasie rozliczeń (roszczeń) po jej zakończeniu;
 6. na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych.

Udostępnianie danych:

W celu zachowania ciągłości procesów możemy przekazywać Państwa dane do przetwarzania podmiotom, z którymi mamy stosowne umowy o współpracy. W szczególności:

 1. podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności;
 2. obsługującym nasze systemy informatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne;
 3. podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe oraz pomoc prawną, podatkową, rachunkową, agencjom badawczym działającym na nasze zlecenie;
 4. innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu na podstawie umowy powierzenia danych;
 5. organy uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania Pana/Pani danych osobowych.

Dane mogą być udostępniane jedynie w sytuacji, gdy zwróci się o to uprawniony organ w ramach prowadzonego postępowania (m in.: Ministerstwo Edukacji Narodowej – System Informacji Oświatowej, Kuratorium Oświaty i inne na wniosek np. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, sąd, Ośrodek Pomocy Społecznej, Wydziały Oświaty. Ponadto Administrator udostępni dane w ramach zawieranych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, Podmiotom przetwarzającym.

Prawa osób, których dane są przetwarzane:

Prawnym opiekunom dziecka, a także pełnoletnim uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wnoszenie żądań o usunięcie danych jest równoznaczne z rezygnację z udziału w procesie rekrutacji. Ponadto przysługuje Państwu prawo do żądania ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO.

Opiekunom prawnym dziecka, a także pełnoletnim uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym związanym z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych i jest niezbędne do realizacji ww. celów w pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Dokumenty:

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies w celu zwiększenia funkcjonalności przeglądarki oraz w celach statystycznych. W ustawieniach przeglądarki można wyłączyć ich wykorzystywanie.


Informacje na temat polityki prywatności znajdują się w zakładce O Nas > Ochrona Danych Osobowych. Zamykając ten komunikat potwierdzasz zapoznanie się z informacjami zawartymi na ww. stronie.

Media społecznościowe

Obserwuj nas:

Projekt i wykonanie - Krzysztof Paterek

© Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Stadnickiej w Radomiu