Menu odnośników dodatkowych

Statut

Rozdział  I

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

 1.  Nazwa Placówki brzmi - Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Stadnickiej     w Radomiu (skrót MDK).
 2.  MDK jest publiczną nieferyjną placówką oświatowo-wychowawczą wychowania pozaszkolnego z siedzibą przy ul. Słowackiego 17.

 

§ 2

 

 1. Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Stadnickiej jest Miejską Jednostką   

Organizacyjną,  dla której organem prowadzącym jest Gmina Miasta   

         Radomia, jest jednostką budżetową wykazaną w załączniku nr 6 do Statutu    

         Miasta Radomia w pkt. I. 1.97 stanowiącym Wykaz Miejskich Jednostek

        Organizacyjnych, Spółek Prawa Handlowego oraz Innych Podmiotów

        i  Jednostek.

 1. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty.

      

§ 3

 

 1. Młodzieżowy Dom Kultury w Radomiu posiada własny znak logo.

Logo jest niebiesko-pomarańczowym znakiem na białym tle. U jego podstawy widnieje napis RADOM w kolorze pomarańczowym.

 

§ 4

 

 1. Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Stadnickiej posługuje się pieczęcią urzędową o treści zawierającej nazwę Placówki, dane odnośnie jej lokalizacji i identyfikujące.
 2. Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Stadnickiej obejmuje swoją 

        działalnością  Gminę Radom oraz przyległe gminy i powiaty.

 1. Placówka może realizować zadania także poza swoją siedzibą.

 

§ 5

 

 1. Podstawą prawną funkcjonowania Młodzieżowego Domu Kultury jest Ustawa Prawo Oświatowe  z dnia 16 grudnia 2016r. ( tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 1148).

 

Rozdział II

 

Cele i zadania Młodzieżowego Domu Kultury

 

§ 6

 

 1. Młodzieżowy Dom Kultury realizuje następujące cele:

1) integracja środowiska lokalnego w kierunku pomocy rodzinie i szkole

w wychowaniu,

2) wypełnienie czasu wolnego dzieci i młodzieży w sposób będący swoistą  

3) profilaktyką przeciw marginalizacji, wchodzeniu w konflikt z prawem,  

4) szerzeniu się alkoholizmu, używaniu narkotyków i poddawaniu się  

oddziaływaniu sekt,

5) edukacja kulturalna dzieci i młodzieży, pomoc w znajdowaniu

i  promowaniu talentów,   

6) wychowanie dla demokracji i uczenie zasad tolerancji i poszanowania 

praw człowieka,

7) wychowanie fizyczne realizowane w sposób sprzyjający harmonijnemu  

rozwojowi dzieci i młodzieży,

8) zbliżanie i integracja europejska młodzieży przy jednoczesnym działaniu  

na rzecz poszanowania i dumy z kultury narodowej,

9) poznawanie dziedzictwa kulturowego,

10) zbliżanie i integracja względem osób niepełnosprawnych.

 

§ 7

 

 1.  Młodzieżowy Dom Kultury realizuje następujące zadania:

 1) analiza potrzeb środowiska  w zakresie wychowania w czasie wolnym,

 2) pogłębianie i rozszerzenie wiedzy wykraczającej poza programy szkolne,

 3) rozwijanie różnorodnych zainteresowań wychowanków,

 4) stwarzanie warunków do rozwoju intelektualnego wychowanków szczególnie utalentowanych,

 5) przygotowanie dzieci i młodzieży do samodzielnego realizowania zamierzeń artystycznych, naukowych i sportowych, oraz kształtowanie ich potrzeb kulturalnych,

 6) inspirowanie ruchu artystycznego i naukowego, 

 7) organizowanie przeglądów, wystaw, zawodów dla wychowanków MDK i dla innej młodzieży szkolnej oraz promocja najwartościowszych dokonań regionu i kraju w sferze kultury, nauki i sztuki,

 8) umożliwianie podnoszenia sprawności fizycznej, rozwijania i kształtowania nawyków czynnego wypoczynku, rekreacji oraz zajęć sprzyjających rozwojowi fizycznemu wychowanków,

 9) rozwijanie zamiłowań do uprawiania krajoznawstwa i turystyki, 

 10) współpraca z instytucjami kultury, organizacjami, związkami i stowarzyszeniami w zakresie podejmowania zadań na rzecz wychowania dzieci i młodzieży w czasie wolnym,

 11) wypracowanie  najbardziej pożądanych form pracy pozaszkolnej z wychowankami, dostosowanych do potrzeb środowiska lokalnego,

12) organizacja różnorodnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci  i młodzieży, w tym niepełnosprawnej, oraz ze środowisk zaniedbanych wychowawczo i prezentacja ich twórczości,

13) zapewnienie warunków bezpiecznego pobytu na terenie Placówki,

-  wprowadzono Regulamin Funkcjonowania Monitoringu Wizyjnego (zewnętrznego)

14)  w realizacji zadań placówka respektuje zobowiązania wynikające z:

                   a) Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ,

                   b) Deklaracji Praw Dziecka ONZ,

                   c) konwencji o Prawach Dziecka.

 

§ 8

 

 1. MDK realizuje powyższe zadania poprzez:

1) zapewnienie właściwych warunków lokalowych i technicznych dla realizacji założonych zadań programowych,

2)organizowanie kół zainteresowań, sekcji, klubów, grup, zespołów - w tym  dla osób niepełnosprawnych,

3) prezentacje środowiskowe najwartościowszych profesjonalnych i amatorskich dokonań w obszarze kultury szkolnej i środowiska lokalnego,

4) prezentacje dokonań osób niepełnosprawnych,

5) Sprawowanie bezpośredniej opieki nad wychowankiem przebywającym w   placówce podczas zajęć przez nauczycieli prowadzących te zajęcia,

6) Przestrzeganie zasad organizowania wycieczek i innych form rekreacji poza placówką, zgodnie z odrębnymi przepisami,

7) Informowanie wychowanków o sposobach zachowania w sytuacjach zagrożenia.

 

 1. Realizacja powyższych zadań przez Młodzieżowy Dom Kultury służy także

   profilaktyce przeciwko niedostosowaniu społecznemu dzieci i młodzieży,

   integracji osób niepełnosprawnych  oraz zwalczaniu patologii społecznych.

 

§ 9

 

 1.  Formy współpracy placówki z rodzinami wychowanków, szkołami, innymi

         instytucjami i organizacjami pozarządowymi oraz środowiskiem lokalnym:

            1)  zebrania i kontakty indywidualne z rodzicami,

            2)  udział rodziców w imprezach realizowanych przez wychowanków,

            3)  wspomaganie organizacji imprez artystycznych,

            4)  udział w promocji Placówki,

            5)  uczestnictwo poprzez Radę Rodziców w planowaniu i finansowaniu

                 działań Placówki,

            6)  organizacja akcji i imprez o zasięgu środowiskowym, miejskim i regionalnym przy udziale szkół,

            7)  organizacja konkursów, przeglądów, prezentacji wojewódzkich oraz ogólnopolskich,

             8)  koordynacja konkursów ogólnopolskich oraz na szczeblu powiatowym   i wojewódzkim,

             9)  prowadzenie akcji letniego i zimowego wypoczynku w mieście,

           10)  zajęcia otwarte w MDK dla szkół,

           11)  bezpośrednie kontakty z dyrektorami szkół, wychowawcami,

                  pedagogami szkolnymi, kontakt z samorządami szkolnymi,

           12)  korzystanie z bazy szkół,

           13)  przesyłanie do szkół informacji o osiągnięciach uczniów w placówce pozaszkolnej,

           14)  wspomaganie szkoły w procesie edukacji uczniów,

           15)  doskonalenie zawodowe, szczególnie w zakresie zajęć pozalekcyjnych,

                   poradnictwa i pomocy przy organizacji imprez szkolnych,   

           16)  przekazywanie informacji o działalności do mediów lokalnych,

           17)  wnioskowanie o patronat medialny,

           18)  zapraszanie przedstawicieli mediów na organizowane przedsięwzięcia,

           19)  uczestniczenie w działaniach podejmowanych przez środowisko lokalne.

 

Rozdział III

 

Organy Młodzieżowego Domu Kultury  

 

 

§ 10

 

  1. Organami Młodzieżowego Domu Kultury są:

           1)  Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury,

           2)  Rada Pedagogiczna,

           3)  Rada Rodziców,

                4)  Samorząd Wychowanków.

§ 11

 

2. Młodzieżowym Domem Kultury kieruje Dyrektor wybrany zgodnie z aktualnymi  aktami prawnymi i wytycznymi organów prowadzących Placówkę:

           1)  organizuje i kontroluje pracę wszystkich pracowników zatrudnionych

                w Placówce, 

           2)  reprezentuje MDK,

           3)  zarządza zasobami MDK i jest upoważniony do zaciągania zobowiązań           

                finansowych,

           4)  podpisuje dokumenty reprezentujące Placówkę, sporządzone przez

                pracowników Placówki oraz podpisuje korespondencję,

           5)  zapewnia warunki do rozwijania zainteresowań i aktywności dzieci

                i młodzieży,

           6)  dba o bezpieczeństwo i higienę pracy pracowników i wychowanków,

           7)  odpowiada za stan i zabezpieczenie majątku Placówki,

           8)  współpracuje z Radą Rodziców

           9) jest administratorem danych osobowych.

 

§ 12

 

 1.  Za pracę  Rady  Pedagogicznej odpowiedzialny jest Dyrektor Placówki.
 2. Jako Przewodniczący Rady Pedagogicznej Dyrektor Placówki ma obowiązek:

           1)  dbać o atmosferę życzliwości, koleżeństwa i zgodnego współdziałania  

                wszystkich członków Rady Pedagogicznej w podnoszeniu poziomu pracy

                dydaktyczno - wychowawczej i opiekuńczej,

           2)  pilnować należytego wypełniania przez Radę Pedagogiczną jej zadań  

                 i kontrolować wykonanie uchwał Rady,

           3)  opracować terminarz i projekt tematów posiedzeń Rady Pedagogicznej,

           4)  umożliwiać członkom Rady Pedagogicznej wcześniejsze zapoznanie się

                z materiałami (zarządzeniami) władz, projektami uchwał w sprawach

                będących przedmiotem obrad Rady Pedagogicznej,

           5)  udzielać informacji Radzie Pedagogicznej o wszystkich rozpatrywanych

                przez nią  sprawach dotyczących działalności placówki i przedstawić  

                w tych  sprawach uzasadnione stanowisko Dyrekcji Placówki.

 1. Dyrektor Placówki wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami

           prawa lub przeciwnych dobru placówki i zawiadamia organ prowadzący

           placówkę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

 

§13

 

 1.  Organem wewnętrznym opiniodawczym i stanowiącym jest Rada Pedagogiczna powołana do rozważania, opracowywania, rozstrzygania w granicach kompetencji  spraw wychowania i nauczania.
 2. Rada Pedagogiczna działa na podstawie regulaminu.
 3. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą:

1)  Dyrektor Placówki jako przewodniczący,

2)  Wicedyrektor,

3)  wszyscy nauczyciele zatrudnieni w placówce, oraz pracownicy dla których

      praca dydaktyczna i wychowawcza stanowi podstawowe zajęcie.

 1. Poza osobami wchodzącymi w skład Rady Pedagogicznej w pełnych posiedzeniach Rady Pedagogicznej lub ich częściach mogą uczestniczyć na  zaproszenie Dyrektora Placówki:
 1. osoby nie będące pracownikami danej Placówki, ale związani z nią swoją

      pracą wychowawczą np. przedstawiciele Rady Rodziców. Osoby

      te uczestniczą w posiedzeniach Rady  Pedagogicznej z głosem doradczym.  

 

§14

 

 1.   Rada Pedagogiczna dba o poziom wychowawczy i naukowy Placówki, omawia i opracowuje ważniejsze sprawy wychowawcze i dydaktyczne związane z całokształtem życia Placówki oraz sprawy przekazane  jej osobnymi przepisami,  załatwia je w granicach kompetencji określonyctymi przepisami i przygotowuje projekt Statutu Placówki lub jego zmian.

    2.  Do kompetencji stanowiących  Rady Pedagogicznej należy:

1)   zatwierdzenie planów pracy Placówki,

2)   podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

 3) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,

4) ustala się sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad Placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy Placówki.

      3. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) organizację pracy Placówki,

2) projekt planu finansowego Placówki,

3) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

4) wnioski Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałychprac i zajęć (w ramach wynagrodzenia zasadniczego),

5) kandydatury osób na stanowiska kierownicze,

6) wyraża opinie o pracy Dyrektora na piśmie na wniosek organu prowadzącego  i nadzorującego.

 1. Rada Pedagogiczna wykonuje inne działania wynikające z przepisów:

1) może wystąpić z umotywowanym wnioskiem o odwołanie osoby ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w Placówce;

2) może wyłonić przedstawiciela do zespołu oceniającego, rozpatrującego wniosek odwołania od oceny pracy;

3) może wyłonić przedstawiciela do komisji konkursowej;

4) może podjąć uchwałę o nadaniu imienia pracowni MDK, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Wychowanków.

§ 15

                                                                                                           

 1. Rada Pedagogiczna pracuje zgodnie z rocznym planem Placówki.
 2. Zwyczajne posiedzenia Rady Pedagogicznej lub zebrania zwołuje Dyrektor

         Placówki przynajmniej dwa razy do roku (rozpoczęcie i zakończenie roku

         szkolnego).

 1.  Nadzwyczajne posiedzenia Rady Pedagogicznej mogą być organizowane:

1)  na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej,

2)  z inicjatywy Dyrektora Placówki,

3)  na polecenie władz oświatowych,

4)  na życzenie co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej wyrażone  

     na piśmie z podaniem przedmiotu obrad.

 

§ 16

 

 1. Porządek obrad, datę i godzinę zebrania Rady Pedagogicznej podaje Dyrektor

          placówki zainteresowanym co najmniej 7 dni przed posiedzeniem.

 1. W przypadkach wyjątkowych (uzasadnionych) termin siedmiodniowy nie

           musi  być zachowany.

 

      § 17

 

 1.  Uchwały Rady Pedagogicznej mogą być podejmowane w obecności co

          najmniej ½ ogólnej liczby członków wchodzących w skład Rady

          Pedagogicznej z głosem decydującym. Uchwały zapadają zwyczajną

          większością głosów.  W przypadku równości głosów rozstrzyga głos

           przewodniczącego.

 1. O formie głosowania (tj. jawnym lub tajnym) decyduje Rada Pedagogiczna.

 

§ 18

 

 1. Członek Rady Pedagogicznej jest obowiązany:

1)  brać czynny udział we wszystkich posiedzeniach Rady Pedagogicznej,

2)  wykonywać prawomocne uchwały Rady Pedagogicznej zgodnie z ustaloną  

     ich treścią i terminami.

 1. Członek Rady Pedagogicznej uznający jakiekolwiek zarządzenie Dyrektora  

           za niezgodne z dobrem Placówki ma prawo przedstawić swoje stanowisko

            na najbliższym posiedzeniu Rady Pedagogicznej.

 

§ 19

 

 1. W stosunku do przebiegu posiedzeń i treści obrad Rady Pedagogicznej

           obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej.

 

§ 20

 

 1. Z przebiegu posiedzeń Rady Pedagogicznej spisuje się protokół w formie elektronicznej i wydruku komputerowego w terminie 7 dni od daty posiedzenia.
 2. Członkowie  Rady Pedagogicznej są zobowiązani do zapoznania się z treścią

          protokołu w terminie 7 dni i zgłaszania ewentualnych poprawek         

          przewodniczącemu.

 1. Decyzję o wprowadzeniu poprawek do protokołu podejmuje Rada Pedagogiczna na następnym zebraniu.

 

§ 21

 

 1.  Udział w posiedzeniach i zebraniach Rady Pedagogicznej jest obowiązkowy 

           i każda  nieobecność musi być usprawiedliwiona.

 1. Usprawiedliwienie nieobecności może nastąpić w przypadku zwolnienia

            lekarskiego oraz szczególnego wypadku losowego zgłoszonego Dyrektorowi.

 1.  Obecność na Radzie Pedagogicznej dokumentuje się własnoręcznym

            podpisem na liście obecności.

§ 22

 

 1.  Inne uprawnienia Rady Pedagogicznej określone są w Ustawie „ Prawo Oświatowe”, „Karcie Nauczyciela”.

 

 

§ 23

 

 1. Rada Rodziców działająca w MDK stanowi samorządną reprezentację 

          Rodziców.

 1. Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej, Dyrektora MDK

           z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw MDK.

 1. Rada Rodziców MDK może podejmować działania na rzecz pozyskiwania

           dodatkowych środków finansowych oraz może gromadzić własne środki   

          finansowe pochodzące z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł.

 1. Rada Rodziców posiada własny opracowany przez siebie regulamin zasad

          funkcjonowania który nie może być sprzeczny ze statutem MDK, określający

          tryb wyboru i kompetencje, do których należy:

1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną:

a) programu wychowawczo-profilaktycznego placówki, obejmującego wszystkie treści  i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym  dostosowanym do potrzeb rozwojowych wychowanków oraz potrzeb środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania  skierowane do wychowanków,  realizowanych przez nauczycieli,

         2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia

               i wychowania Placówki,

         3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora

                Placówki.

 1. Wydatkowanie pieniędzy Rady Rodziców MDK musi  odbywać się według

           przyjętego w tym zakresie regulaminu i ogólnie przyjętych zasad księgowości.

 

§ 24

 

 1.  W MDK działa Samorząd Wychowanków.
 2.  Samorząd tworzą wychowankowie Placówki.
 3.  Zasady wybierania i działania samorządu wychowanków określa regulamin.
 4.  Regulamin Samorządu Wychowanków nie może być sprzeczny ze statutem MDK.
 5.  Samorząd Wychowanków może przedstawiać Dyrektorowi MDK, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców wnioski i opinie we wszystkich sprawach, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw wychowanków.
 6.  Samorząd ma prawo:

1) występować do dyrektora w obronie praw wychowanków,

2) wybierać nauczyciela pełniącego rolę opiekuna.

 

§ 25

 

 1. Sprawy sporne między pracownikami rozstrzygane są w trybie przewidzianym

           przez kodeks  pracy, kodeks postępowania cywilnego, kartę nauczyciela.

 1. Konflikt między nauczycielem i wychowankiem:

1) w sprawach konfliktowych orzekają w pierwszej instancji:

 1. kierownik pracowni lub działu dla nauczycieli prowadzących koła, sekcje itp.
 2. Dyrektor Placówki dla kierowników pracowni lub działów zatrudnionych w Placówce.

        2) od orzeczenia Dyrektora Placówki może być wniesione odwołanie do organu prowadzącego,

        3) odwołanie wnosi jedna ze stron. Musi być wniesione do dwóch tygodni od daty wydania orzeczenia.

 1. Konflikt między nauczycielami:

1)  postępowanie prowadzi Dyrektor Placówki,

         2) w wypadkach nierozstrzygnięcia sporu na wniosek Dyrektora postępowanie wszczyna Rada Pedagogiczna nie później niż po upływie 14 dni,

         3) od decyzji Rady Pedagogicznej może być wniesione odwołanie do organu prowadzącego Placówkę,

         4) konflikt pomiędzy Dyrektorem Placówki a nauczycielami rozpatruje w  pierwszej kolejności Rada Pedagogiczna, a następnie na pisemny wniosek jednej ze stron organ prowadzący Placówkę.

 1. Konflikty pomiędzy rodzicami a innymi organami placówki:

1)  postępowanie w pierwszej instancji prowadzi Dyrektor Placówki, a następnie Rada Pedagogiczna lub Rada Rodziców,

         2)  w przypadkach spornych przysługuje prawo wniesienia w ciągu 2 tygodni odwołania do organu prowadzącego.

 1. Spory między Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, Samorządem Wychowanków rozstrzyga Dyrektor.
 2. Spory między Dyrektorem a pozostałymi organami Placówki rozstrzyga organ prowadzący Placówkę.

 

 

 

 

 

Rozdział  IV

 

Organizacja Młodzieżowego Domu Kultury

 

 

§ 26

 

 1. MDK prowadzi działalność dydaktyczną i organizacyjną.
 2. Podstawową jednostką organizacyjną MDK są zajęcia stałe  (koło, sekcja,
   zespół, klub, grupa i inne), ujęte w stałym tygodniowym planie zajęć.

 

§ 27

 

 1.  Zajęcia stałe tworzy się dla grupy wychowanków o liczebności ustalonej przez dyrektora Placówki w uzgodnieniu z organem prowadzącym.
 2. Godzina zajęć  stałych  wynosi 45 minut.
 3. Godzina zajęć w Pracowni Imprez Masowych wynosi 60 minut.
 4. Godziny mogą być łączone w bloki, jednak z zachowaniem rygorów higieny
  psychofizycznej wychowanków i BHP.
 5. W MDK można tworzyć pracownie i działy.
 6. Oprócz zajęć stałych MDK prowadzi zajęcia o charakterze okresowym   

            i okazjonalnym (masowym). W tym celu jest  utworzona pracownia  

            lub dział imprez masowych.

            Do zadań pracowni lub działu imprez masowych należą:

1) organizacja wystaw, konkursów, turniejów, przeglądów, zawodów, festiwali itp. o zasięgu miejskim, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym,

2) popularyzacja i prezentacja dorobku pracowni MDK,

3) organizowanie imprez tematycznych i okolicznościowych,

4) organizowanie warsztatów oraz wypoczynku w okresie wakacji i ferii zimowych  zarówno dla uczestników MDK jak i dzieci spoza placówki,

5) organizacja wyjazdów wychowanków na konkursy, festiwale, zawody w kraju i za granicą 

6) inne

 1. Dyrektor  ustala w porozumieniu z organem prowadzącym stanowisko wicedyrektora i kierowników działu,  pracowni.
 2. Wicedyrektora, kierowników działów i pracowni  powołuje Dyrektor MDK po  zasięgnięciu opinii organu prowadzącego,  Rady Pedagogicznej.

     9.  Obowiązki i kompetencje wicedyrektora, kierowników działów i pracowni określa dyrektor Placówki.

 

§ 28

 

 1.  Szczegółową organizację zajęć w danym roku szkolnym określa arkusz
   organizacyjny MDK opracowany przez Dyrektora w porozumieniu z Radą

           Pedagogiczną.
     2.   Arkusz organizacyjny Placówki na każdy rok zatwierdza organ prowadzący
           Placówkę. Arkusz może być korygowany w okresie całego roku szkolnego
w formie aneksu.

 1.  Placówka opracowuje własne programy i plany pracy.
 2.  MDK prowadzi działalność w okresie całego roku kalendarzowego.
 3.  Godziny pracy Placówki ustala Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
 4.  MDK prowadzi działalność w dni powszednie, a w razie potrzeby w dni ustawowo wolne od pracy oraz w święta.

                    §29                    

 

Działalność programową Placówki mogą wspierać wolontariusze na zasadach określonych odrębnymi przepisami

§30

 

Działalność MDK mogą wspierać stowarzyszenia i inne organizacje, których celem statutowym jest rozszerzanie, wzbogacanie i wspieranie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Placówki.

 

 

 

Rozdział  V

 

Nauczyciele i inni pracownicy

 

§ 31

 

 1. Zajęcia z wychowankami w MDK prowadzą nauczyciele; w uzasadnionych
   przypadkach zajęcia mogą prowadzić również inne osoby za zgodą organu 
  nadzorującego.

       Placówka zatrudnia:

      1) pracowników pedagogicznych oraz inne osoby w trybie i na zasadach określonych odrębnymi przepisami oświatowymi

      2) pracowników administracji i obsługi w trybie i na zasadach określonych w przepisach dotyczących pracowników samorządowych

      3) w uzasadnionych przypadkach zajęcia mogą prowadzić również inne osoby na zasadach określonych w przepisach dotyczących zatrudnienia osób nie będących nauczycielami

 1. Placówka może przyjmować studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem a szkołą wyższą.
 2. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy.
 3. Zakres zadań pracowników pedagogicznych oraz innych pracowników Placówki określa zakres obowiązków służbowych oraz Regulamin Pracy MDK.
 4. Nauczyciel prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze z wychowankami i jest odpowiedzialny za jakość i wyniki pracy.
 5. Nauczyciel jest odpowiedzialny za zapewnienie wychowankom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki.
 6.  Nauczyciel jest odpowiedzialny za przestrzeganie praw dziecka i praw wychowanka oraz upowszechnianie wiedzy o tych prawach.
 7. Do głównych zadań nauczyciela MDK należy:

           1)   kształtowanie i rozwijanie zainteresowań wychowanków,

           2)   pogłębianie i rozszerzanie wiedzy, 

           3)   stwarzanie warunków do rozwoju psychofizycznego dzieci i  młodzieży

                 szczególnie utalentowanej w różnych dziedzinach,

           4)   rozpropagowanie zajęć wśród dzieci i młodzieży w środowisku,

           5)   organizowanie różnorodnych akcji zachęcających uczniów do udziału

                  w zajęciach prowadzonych przez MDK,

           6)   opracowanie programu pracy i jego realizacja,

           7)   realizacja programu dydaktyczno - wychowawczego przewidzianego

                 ogólnym  planem pracy,

           8)   organizacja zajęć stałych, okazjonalnych i masowych poza siedzibą

                 Placówki w uzgodnieniu z dyrektorem MDK.

  9) organizowanie zajęć w sposób atrakcyjny, zachęcający dzieci i młodzież do aktywnego uczestnictwa we  wszystkich formach zajęć, zmierzających do zapewnienia frekwencji w ciągu całego roku szkolnego,

         10)  współudział w organizacji imprez masowych,

         12)  organizowanie spotkań z rodzicami,

         13)  składanie informacji dotyczących stanu zespołów oraz sprawozdań

                    półrocznych i rocznych dotyczących frekwencji i stopnia realizacji

                    planu pracy,

         14)  systematyczne prowadzenie dokumentacji,

         15)  współpraca z administracją w zakresie wyposażenia pracowni w sprzęt

                   i pomoce naukowe,

         16)  dbanie o estetykę pracowni,

         17)  utrzymanie stałego kontaktu ze szkołami,

         18)  odpowiedzialność za stan dyscypliny w zespole,

         19)  udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej,

         20)  odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci podczas zajęć stałych, okresowych  i okazjonalnych (festiwale, przeglądy, turnieje, zawody konkursy, wycieczki, wypoczynek itp.)

 21)   czas pracy  oraz zakres obowiązków pracowników administracji i obsługi musi być dostosowany do potrzeb zabezpieczenia funkcjonowania Placówki w zakresie wynikającym z realizacji jej celów programowych.

 

 

 

Rozdział  VI

 

Wychowankowie MDK

 

§ 32

 

 1. Wychowankami MDK mogą być dzieci  i młodzież  do 25 roku życia.
 2. Uczestnikami Placówki mogą być również dzieci, młodzież i dorośli nie biorący udziału w stałych formach zajęć, a korzystający z szerokiej oferty proponowanych imprez.
 3. Uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez MDK jest dobrowolne.
 4. Rekrutacja na dany rok szkolny na stałe formy zajęć organizowane w MDK odbywa się na zasadach, według kryteriów i w terminach uzgodnionych z organem prowadzącym.
 5. Nabór do kół zainteresowań odbywa się w formie elektronicznej według regulaminu rekrutacji i może być uzupełniany w trakcie roku szkolnego.
 6. Uczestnictwo w zajęciach potwierdzone jest wypełnioną kartą uczestnika na  początku roku  szkolnego podpisaną przez pełnoletniego uczestnika, rodzica lub prawnego opiekuna.
 7. W pracy MDK biorą udział stali wychowankowie, okresowi i okazjonalni;

           1)  stały wychowanek MDK bierze systematyczny udział w zajęciach   

                w okresie całego  roku szkolnego. Obecność stałego wychowanka na

                zajęciach podlega kontroli,

           2)  okresowy wychowanek MDK bierze udział w zajęciach przeznaczonych  

                dla realizowania określonego zadania w ustalonym czasie,

           3)  okazjonalny wychowanek zajęć MDK korzysta w sposób doraźny  

                 z urządzeń  placówki i organizowanych przez nią imprez.

 1. Wychowankowie MDK mają prawo:

           1)   znać program pracy zespołu na cały rok,

           2)   uczestniczyć w planowaniu i programowaniu zajęć zespołu,

           3)   zgłaszać nauczycielom uwagi i wnioski dotyczące usprawnień pracy placówki,

           4)   rozszerzać zainteresowania i wiedzę w ramach działających zespołów,

           5)   reprezentować MDK na festiwalach, konkursach, wystawach itp. o zasięgu krajowym i międzynarodowym,

           6)   uczestniczyć w akcji  obozów, wycieczek organizowanych przez MDK,

           7)   brać udział w imprezach masowych organizowanych przez Placówkę

                 (spotkania,  prelekcje, koncerty, przeglądy),

          8)  zgłaszać nauczycielom problemy trudne do samodzielnego rozwiązania,

          9)  uczestniczyć w zajęciach organizowanych przez Placówkę w okresie ferii szkolnych,

10) brać udział w pracach samorządu, przyczyniać się do realizacji jego zadań.

 1. Wychowankowie MDK mają obowiązek:

           1)  dbać o honor Placówki, znać ją, szanować i godnie reprezentować,       

           2)  współdziałać w realizacji celów i zadań stojących przed Placówką,

           3)  punktualnie i regularnie uczęszczać na zajęcia,

           4)  przestrzegać obowiązujących przepisów BHP,

           5)  być koleżeńskim i uczynnym, współdziałać w kształtowaniu przyjaznych

                 stosunków współżycia w zespole,

           6)  okazywać szacunek nauczycielom i pracownikom Placówki,

           7)   przestrzegać prawidłowego używania sprzętu, pomocy naukowych,

                 materiałów  i narzędzi,

           8)  dbać o czystość i estetykę pracowni i Placówki,

           9)  dbać o higienę osobistą i estetyczny wygląd własny,

         10)  wystrzegać się szkodliwych nałogów,

 11)   przestrzegać postanowień zawartych w Statucie Placówki i wydanych na

       jego podstawie regulaminach i zarządzeniach,

12)  przestrzegać zaleceń nauczyciela i Dyrektora Placówki.

 1.  Nagrody dla wyróżniających się wychowanków MDK:

1) wyróżnienie (pochwała) przez nauczyciela wobec zespołu,

2) wyróżnienie (pochwała) przez Dyrektora placówki wobec wychowanków   MDK,

3) nagrody od  Dyrektora i Rady Pedagogicznej w formie dyplomu, listu       pochwalnego, w formie rzeczowej,

4) list gratulacyjny do dyrekcji szkoły wychowanka MDK,

5) szczególną formą wyróżnienia dla długoletniego i aktywnego wychowanka jest tytuł Honorowego Wychowanka MDK . Honorowy Wychowanek MDK otrzymuje dyplom i statuetkę.

 

 1.  Kary dla wychowanków nie wywiązujących się z obowiązków:

 

          1)   upomnienie w indywidualnej rozmowie z nauczycielem,

          2)   upomnienie wobec zespołu przez nauczyciela,

          3)   nagana wobec zespołu udzielona przez nauczyciela,

          4)   nagana udzielona przez Dyrektora Placówki,

          5)   skreślenie z listy wychowanków,

6)  od nałożonej kary przysługuje wychowankowi prawo odwołania

     do Dyrektora Placówki w ciągu 14 dni od nałożenia kary.

 

 

 1.  W przypadku naruszenia praw dziecka skargi kieruje się do Dyrektora MDK,

          który rozpatruje je w ciągu 14 dni.                                                  

 1.  Rada Pedagogiczna  może podjąć uchwałę upoważniającą Dyrektora Placówki

          do skreślenia wychowanka z listy wychowanków uczestniczących w zajęciach

          organizowanych przez Placówkę w przypadkach:

          1)   zachowań zagrażających zdrowiu lub życiu uczestników zajęć lub innych osób,

          2)   wielokrotnego rażącego naruszenia regulaminu MDK.

 

 

 

 

Rozdział  VII

 

Postanowienia końcowe

 

§ 33

 

 1. MDK używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. MDK prowadzi i przechowuje dokumenty zgodnie  z odrębnymi  przepisami.
 3. Zasady prowadzenia przez MDK gospodarki finansowej i materiałowej określają  odrębne przepisy.
 4. W MDK dopuszcza się działanie związków zawodowych pracowników oświaty, stowarzyszeń, fundacji i klubów uczniowskich.
 5. Przebywanie w Placówce uczestników zajęć stałych i okazjonalnych możliwe jest w przewidzianym na nie czasie oraz w przypisanych do nich pomieszczeniach.
 6. Poza godzinami zajęć wychowankowie mogą przebywać na terenie Placówki wyłącznie w miejscach powszechnie dostępnych.
 7. Pracownicy Młodzieżowego Domu Kultury mogą odmówić wstępu lub wyprosić z pomieszczeń Placówki osobę, której zachowanie może wskazywać na prawdopodobieństwo stworzenia zagrożenia dla bezpieczeństwa Placówki i wychowanków, lub zachowanie której uniemożliwia prowadzenie działalności statutowej.
 8. Osoby i instytucje wspierające w różnych formach działania Placówki mogą otrzymać tytuł Honorowy MDK
 9. W Młodzieżowym Domu Kultury im. H. Stadnickiej  obowiązuje „Polityka Bezpieczeństwa Informacji”

- administratorem danych osobowych jest Dyrektor MDK

-nauczyciele i pracownicy mający dostęp do danych osobowych są zobowiązani do przestrzegania RODO.

 

§ 34

 

          Zmiany w statucie mogą być dokonywane w drodze uchwały Rady    Pedagogicznej na wniosek każdego z działających w Placówce organów.

Wnioski Rady Pedagogicznej o zmiany w statucie wymagają pozytywnej  opinii co najmniej dwóch z pozostałych trzech organów Placówki tj. Dyrektora  Placówki, Samorządu Wychowanków, Rady  Rodziców.

 

§ 35

 

    Statut niniejszy wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.

 

 

Tekst ujednolicony obowiązujący od dnia 11.09.2019r. (Uchwała Rady Pedagogicznej MDK z dnia 11.09.2019. w sprawie zmian w statucie).

 

                                                  Przewodnicząca Rady Pedagogicznej MDK

                                                                                  Elżbieta Sobkowiak

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies w celu zwiększenia funkcjonalności przeglądarki oraz w celach statystycznych. W ustawieniach przeglądarki można wyłączyć ich wykorzystywanie.


Informacje na temat polityki prywatności znajdują się w zakładce O Nas > Ochrona Danych Osobowych. Zamykając ten komunikat potwierdzasz zapoznanie się z informacjami zawartymi na ww. stronie.

Media społecznościowe

Obserwuj nas:

Projekt i wykonanie - Krzysztof Paterek

© Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Stadnickiej w Radomiu