Menu odnośników dodatkowych

XXIII Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego „Jesienny Rower”

Termin: 
piątek, 26.11.2021 - 09:00
Miejsce: 
MDK, ul. Słowackiego 17

Konkurs adresowany jest do uczniów z klas IV–VI ze szkół podstawowych. Szkoła zgłasza jedną trzyosobową drużynę, która wykaże się znajomością przepisów ruchu drogowego, zasad udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej (forma testowa) oraz sprawdzeniem wyposażenia i stanu technicznego roweru (forma praktyczna).

Młodzieżowy Dom Kultury w Radomiu ul.Słowackiego 17 zaprasza uczniów z klas IV-VI PSP do udziału w XXIII Powiatowym Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego „Jesienny Rower” o Puchar Prezesa AMD Auto Centrum Skoda w Radomiu.

Do konkursu należy zgłosić jedną trzyosobową drużynę, która wykaże się znajomością przepisów ruchu drogowego, zasad udzielania I pomocy przedlekarskiej (forma testowa) oraz sprawdzeniem wyposażenia podstawowego, dodatkowego i stanu technicznego roweru (forma praktyczna)- finał. Eliminacje konkursu odbędą się w dniu 26.11.2021 r. o godz. 9.00, finał 26. 11.2021 r. o godz. 9.30 w MDK, ul.Słowackiego 17.

Regulamin

Etap I

Zgłoszenia należy nadesłać do dnia 16.11.2021 r. na e-mail: brd.mdk@wp.pl

z podaniem imienia nazwiska zawodnika wchodzącego w skład 3-osobowej drużyny oraz zawodnikami rezerwowymi jeśli posiada (w liczbie do 3) wraz z opiekunem i telefonem kontaktowym i mailem opiekuna oraz nr telefonu do szkoły. Na konkurs przyjeżdżamy z 3 uczestnikami bez zawodników rezerwowych.

W przypadku zgłoszenia się mniej niż 15 zespołów, eliminacje odbędą się w dniu finału. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zostanie przesłana mailem po 13 listopada. Numery startowe będą nadawane w odwrotnej kolejności od terminu zgłoszenia w przypadku eliminacji szkoła która zajmie I miejsce po eliminacjach dostaje ostatni numer startowy na finale.

Etap II

Eliminacje dnia 26.11.2021r. o godz. 9.00

Test wiedzy dla każdego uczestnika jednokrotnego wyboru. Zawodnicy muszą wykazać się znajomością przepisów ruchu drogowego, zasad udzielania I pomocy przedlekarskiej. Suma punktów całej drużyny decyduje o kolejności miejsc. Sprawdzian z przepisów ruchu drogowego wyłoni 10 drużyn, które wezmą udział w Finale.

Punktacja z części teoretycznej:

  • 1 błąd ze znajomości zasad udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej - 2 pkt. karne
  • 1 błąd z ogólnych przepisów ruchu drogowego - 5 pkt. karnych
  • 1 błąd ze znajomości znaków drogowych - 5 pkt. karnych
  • 1 błąd ze znajomości bezpiecznego poruszania się na rowerze - 3 pkt. karne
  • 1 błąd ze znajomości pierwszeństwa przejazdu przez skrzyżowanie - 10 pkt. karnych

Ocena części teoretycznej: Najlepszą drużyną okaże się zespół którego zawodnicy otrzymają NAJMNIEJ punktów karnych.

Etap III

Finał dnia 26.11.2021r. o godz. 9.30 zakończenie godz. 12.30

I. Zawodnicy piszą test ze znajomości przepisów ruchu drogowego tak jak w eliminacjach

II. Cześć Praktyczna wyposażenie: podstawowe, dodatkowe, stan techniczny roweru mający wpływ na bezpieczeństwo, dodatkowo bezpieczeństwo własne (na przykładzie rowerów, składak/miejski i górski).

1. Sprawdzenie i omówienie wyposażenia podstawowego

2. Sprawdzenie i omówienie wyposażenia dodatkowego

3. Sprawdzenie i omówienie stanu technicznego roweru mającego wpływ na bezpieczeństwo jazdy i ewentualnie naprawienie stwierdzonych uszkodzeń za pomocą, zacisków, kluczy, pompki

4. Zadbanie o bezpieczeństwo własne: elementy odblaskowe (kask i kamizelka)

5. Na wykonanie zadania przewidziany czas to 4 minuty

6. Zawodnicy losowo wybierają jedną czynność i wykonują ją po kolei. Każdy z zawodników wykonuje jedną czynność pokazuje element i omawia.

7. Kolejność wykonania zadania: wyposażenie roweru podstawowe, dodatkowe, stan techniczny.

8. Ocena części praktycznej: 10 pkt. za prawidłową odpowiedź, odpowiedź niepełna 5 pkt., brak odpowiedzi 0.

Najlepszą drużyną okaże się zespół którego zawodnicy otrzymają NAJWIĘCEJ punktów karnych.

Klasyfikacja: I miejsce zajmie drużyna, której miejsca z dwóch konkurencji teoretycznej
i praktycznej będzie Najwyższa. W przypadku uzyskania tego samego wyniku o kolejności miejsc zadecyduje wyższe miejsce z części teoretycznej, praktycznej i czas.

O r g a n i z a t o r : MDK ul. Słowackiego 17, 26-600 Radom, adres poczty e-mail: brd.mdk@wp.pl


Ochrona danych osobowych:

  1. Zgłoszenie do udziału w Turnieju BRD oznacza zgodę na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych podanych w kartach zgłoszenia i karcie informacyjnej w celach niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia organizowanego wydarzenia zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz.U. 2018 poz. 1000). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do ich wglądu i poprawienia.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania danych: wizerunku, imienia i nazwiska, miejscowości, nazwy instytucji delegującej w zakresie publicznej promocji i sprawozdawczości szczególnie do wyróżnionych i nagrodzonych osób.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do fotograficznej i audiowizualnej rejestracji i prezentacji oraz prezentacji zarejestrowanych multimediów w materiałach promocyjnych i sprawozdawczych związanych z organizacją Turniejów BRD.

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies w celu zwiększenia funkcjonalności przeglądarki oraz w celach statystycznych. W ustawieniach przeglądarki można wyłączyć ich wykorzystywanie.


Informacje na temat polityki prywatności znajdują się w zakładce O Nas > Ochrona Danych Osobowych. Zamykając ten komunikat potwierdzasz zapoznanie się z informacjami zawartymi na ww. stronie.

Media społecznościowe

Obserwuj nas:

Projekt i wykonanie - Krzysztof Paterek

© Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Stadnickiej w Radomiu