Menu odnośników dodatkowych

Procedura zapewniająca bezpieczeństwo wychowanków w MDK w stanie epidemicznym w roku szkolnym 2021/2022

Procedura zapewniająca bezpieczeństwo wychowanków
w Młodzieżowym Domu Kultury im. H. Stadnickiej w Radomiu
w stanie epidemicznym.
Wrzesień 2021 r.

Procedury bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19, dotyczące wszystkich Pracowników Młodzieżowego Domu Kultury im. H. Stadnickiej w Radomiu oraz Rodziców i Wychowanków.

 1. Celem procedur jest zminimalizowanie zagrożeń zakażenia KORONAWIRUSEM lub choroby COVID-19.
 2. Procedury określają działania, które zminimalizują możliwość zakażenia, ale mimo wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa, nie pozwolą w 100% wyeliminować ryzyka związanego z zakażeniem, dlatego Rodzic decydując się na przyprowadzenie Dziecka do placówki jest zobowiązany wypełnić OŚWIADCZENIE, stanowiące Załącznik Nr 1.

§1

OBOWIĄZKI DYREKTORA PLACÓWKI:

 1. Dyrektor ustala regulaminy wewnętrzne i dostosowuje procedury obowiązujące w placówce do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii KORONAWIRUSA i choroby COVID-19.
 2. Współpracuje z organem prowadzącym w celu zapewnienia odpowiednich środków do dezynfekcji oraz ochrony osobistej.
 3. Organizuje pracę nauczycieli, pracowników administracji i obsługi na okres wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii KORONAWIRUSA i choroby COVID-19.
 4. Planuje organizację pracy nauczycieli na podstawie analizy zebranych zdalnie informacji od Rodziców o liczbie wychowanków, których rodzice decydują się przyprowadzić do placówki w czasie pandemii.
 5. Przekazuje Rodzicom informacje o czynnikach ryzyka COVID-19, informuje o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem Dziecka do placówki, jak i jego dowiezieniem. W związku z powyższym wymagane jest podpisanie odpowiedniego OŚWIADCZENIA, stanowiącego Załącznik Nr 1.
 6. Zapewnia 1 pomieszczenie do izolacji, w razie pojawienia się podejrzenia zachorowania wychowanka lub pracownika.
 7. Wyposaża pomieszczenia w zestawy ochronne, w skład których wchodzą: kombinezon ochronny, maski ochronne, rękawiczki.
 8. Zapewnia środki ochrony osobistej dla pracowników (rękawiczki, maseczki, fartuchy itp.) oraz środki higieniczne do dezynfekcji rąk i powierzchni.
 9. Dopilnowuje, aby przy wejściu głównym do placówki umieszczono dozownik z płynem do dezynfekcji rąk, a w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych były mydła /w płynie/ antybakteryjne oraz instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk.
 10. Bezwzględnie przy każdym wejściu i wyjściu z palcówki oraz w trakcie pracy należy często odkażać ręce płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji i myć ręce zgodnie z instrukcją.

§2

OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW:

 1. Każdy Pracownik MDK zobowiązany jest do samoobserwacji i pomiaru temperatury dwa razy dziennie.
 2. W przypadku podejrzenia zakażenia KORONAWIRUSEM lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie Dyrektora placówki.
 3. Bezwzględnie przy każdym wejściu i wyjściu z palcówki oraz w trakcie pracy często odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk i myją ręce zgodnie z instrukcją.
 4. Bezwzględnie używać ochron osobistych: maseczek, rękawiczek ochronnych.
 5. Nauczyciele pracują wg ustalonego przez Dyrektora harmonogramu.
  • Zwracają uwagę, aby wychowankowie często i regularnie myli ręce, szczególnie po skorzystaniu z toalety.
  • Wietrzą salę, w której organizowane są zajęcia, co najmniej raz na godzinę.
 6. Pracownicy obsługi wykonują codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości ciągów komunikacyjnych. Dezynfekują powierzchnie dotykowe – poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie, w tym blaty stołów.

§3

Organizacja pobytu wychowanków w MDK:

 1. Dziecko jest przyprowadzane/odbierane w przedsionku wejścia MDK od strony ul. 25 Czerwca.
 2. Dziecko jest przyprowadzane i odbierane przez rodzica/opiekuna punktualnie w godzinach rozpoczęcia i kończenia zajęć.
 3. Po przyprowadzeniu dziecka do MDK następuje pomiar temperatury ciała przez pracownika MDK w obecności rodzica/opiekuna przy użyciu termometru bezdotykowego. Rodzic czeka w przedsionku na wynik pomiaru temperatury, utrzymując bezpieczny dystans.
 4. Rodzic wyraża na piśmie zgodę na pomiar temperatury u dziecka. W przypadku odmowy, dziecko nie jest przyjęte na zajęcie w MDK. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na pomiar temperatury stanowi Załącznik Nr 1 do procedury.
 5. Rodzic/opiekun może wejść w maseczce wyłącznie do części wspólnej, którą stanowi przedsionek. W przypadku przyjścia do MDK kilkorga dzieci jednocześnie, rodzice/opiekunowie czekają na wejście z zachowaniem bezpiecznej odległości. Do przedsionka może jednocześnie wejść nie więcej niż 1 wychowanek.
 6. Zarówno osoba przyprowadzająca dziecko jak i wychowanek nie może wykazywać objawów choroby, jak również nie może mieć wcześniejszych kontaktów z osobą w kwarantannie oraz podejrzaną o Covid‑19 – Oświadczenie o braku kontaktu z osobami w kwarantannie oraz osobą podejrzaną o Covid‑19.
 7. Nauczyciel wyjaśnia wychowankom jakie zasady bezpieczeństwa obowiązują w MDK i dlaczego zostały wprowadzone.
 8. W salach i pracowniach wychowankowie w miarę możliwości zachowują dystans ok. 1,5 m, nad czym czuwa nauczyciel oraz pracownik obsługi.
 9. Zabronione jest przynoszenie własnych zabawek i innych przedmiotów.
 10. W salach i pracowniach znajdują się wyłącznie przedmioty, pomoce dydaktyczne nadające się do dezynfekcji.
 11. Pracownicy MDK zobowiązani są w miarę możliwości do zachowania dystansu od wychowanków oraz między sobą wynoszącego ok. 1,5 m.
 12. Nauczyciel jest zobowiązany do dopilnowania częstego mycia rąk przez dzieci. W każdej łazience musi być umieszczona instrukcja mycia rąk.
 13. Sale i pracownie są wietrzone i dezynfekowane przed i po zajęciach.
 14. Rodzic zobowiązany jest do podania aktualnego numeru telefonu i odbierania telefonów od nauczycieli lub podania osoby i jej nr telefonu do pilnego kontaktu.

§4

Wymagania w stosunku do rodziców:

Rodzice zobowiązani są:

  1. Do przestrzegania ustalonej procedury obowiązującej w MDK – oświadczenie o zapoznaniu się z niniejszą procedurą .
  2. Do złożenia oświadczeń stanowiących załączniki do niniejszej procedury.
  3. Do poinformowania pracowników MDK o aktualnym stanie zdrowia dziecka.

§5

 Utrzymanie reżimu sanitarnego:

 1. Przy wejściu do MDK znajduje się dozownik z płynem dezynfekcyjnym. Osoby dorosłe wchodząc do placówki mają obowiązek zdezynfekowania rąk oraz zasłaniania nosa i ust.
 2. Pracownicy obsługi pracują w systemie zmianowym.
 3. Pracownicy MDK są zobowiązani do regularnego mycia rąk wodą z mydłem oraz dopilnowania mycia rąk przez wychowanków, szczególnie po przyjściu do placówki oraz po skorzystaniu z toalety.
 4. Dezynfekcja powierzchni dotykowych – klamki, poręcze, włączniki itp. odbywa się po każdych zajęciach poszczególnych grup.
 5. Dezynfekcja blatów stolików i toalet odbywa się systematycznie.
 6. Dezynfekcja jest prowadzona wg zaleceń producenta środka do dezynfekcji.
 7. Po dezynfekcji pomieszczenia są dokładnie wietrzone.
 8. Pracownicy MDK nauczyciele i pracownicy administracji i obsługi są wyposażeni w indywidualne środki ochrony osobistej – maseczki, rękawiczki jednorazowe.

§6

Wprowadzenie zasad szczególnej ostrożności dotyczących zabezpieczenia epidemicznego pracowników:

 1. Odległość stanowisk pracy.
 2. Wyposażenie w środki ochrony osobistej – maseczki, rękawiczki,
 3. Dezynfekcja powierzchni i sprzętów przed i po zajęciach.
 4. Dezynfekcja stanowisk pracy po każdym użyciu i prowadzenie monitoringu czynności dezynfekcyjnych.

§7

Postępowanie na wypadek podejrzenia zakażenia u dziecka lub pracownika:

 1. W MDK wydzielone jest pomieszczenie do izolacji osób wykazujących objawy choroby zakaźnej wyposażone w środki ochrony osobistej i środki do dezynfekcji. Pomieszczeniem do izolacji jest sala 106 - II piętro w oficynie, oznaczona napisem „IZOLATKA”.
 2. Do pracy mogą przychodzić jedynie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów choroby zakaźnej. W przypadku niepokojących objawów pracownik pozostaje w domu i kontaktuje się telefonicznie z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, tel. 48 345 15 89, 690 122 050, 508 526 676.
 3. Pracownik wykazujący objawy choroby zakaźnej zostaje natychmiast odizolowany od innych osób w przeznaczonym do tego celu pomieszczeniu.
 4. W takiej sytuacji dyrektor kontaktuje się z PPIS lub oddziałem zakaźnym celem uzyskania porady.
 5. W przypadku pogarszania się stanu zdrowia pracownika dyrektor dzwoni pod nr 999 lub 112 i informuje o możliwości zakażenia koronawirusem.
 6. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów u pracownika lub wychowanka wstrzymuje się zajęcia.
 7. Jeśli niepokojące objawy występują u wychowanka, następuje jego natychmiastowa izolacja. Jeżeli wychowanek przebywa w MDK z rodzeństwem, to również rodzeństwo podlega izolacji. Wychowanek przebywa w pomieszczeniu do izolacji pod opieką pracownika MDK, wyposażonego w maseczkę, fartuch z długim rękawem i rękawiczki jednorazowe. O występujących u dziecka objawach natychmiast informuje się rodziców celem niezwłocznego odebrania dziecka z MDK.
 8. Należy również skontaktować się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym.
 9. Obszar, w którym przebywał podejrzany o zakażenie pracownik lub dziecko należy gruntownie posprzątać z użyciem wody z detergentem, a powierzchnie dotykowe zdezynfekować.
 10. Sporządzona będzie lista osób, które miały kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie.
 11. Będą podejmowane działania zgodnie z instrukcjami PPIS. W stosunku do tych osób należy stosować wytyczne GIS odnoszące się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

Wykaz załączników:

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies w celu zwiększenia funkcjonalności przeglądarki oraz w celach statystycznych. W ustawieniach przeglądarki można wyłączyć ich wykorzystywanie.


Informacje na temat polityki prywatności znajdują się w zakładce O Nas > Ochrona Danych Osobowych. Zamykając ten komunikat potwierdzasz zapoznanie się z informacjami zawartymi na ww. stronie.

Media społecznościowe

Obserwuj nas:

Projekt i wykonanie - Krzysztof Paterek

© Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Stadnickiej w Radomiu