Menu odnośników dodatkowych

Konkurs na wiersz/rymowankę o Książkowym Misiu

Regulamin konkursu literackiego
na wiersz/rymowankę o Książkowym Misiu
z okazji Ogólnopolskich Urodzin Książkowego Misia
w ramach kampanii „Cała Polska czyta dzieciom”

I. Organizator konkursu: 

Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Stadnickiej w Radomiu

II. Uczestnicy konkursu:

Konkurs skierowany jest do wychowanków MDK w wieku 7-15 lat

III. Cele konkursu:

•    rozwijanie talentów literackich,  
•    inspirowanie dzieci do aktywności twórczej,
•    rozbudzanie wyobraźni oraz kreatywności,
•    stworzenie dzieciom możliwości prezentacji ich autorskich pomysłów
•    sposób na alternatywne spędzenie czasu wolnego.

IV. Warunki udziału w konkursie:

 1. Zadaniem uczestnika konkursu jest ułożenie wiersza/rymowanki o tematyce związanej z Książkowym Misiem.
 2. Każdy uczestnik może przesłać tylko 1 pracę (wiersz/rymowankę). 
 3. W konkursie mogą wziąć udział jedynie prace autorskie, ułożone samodzielnie przez uczestników konkursu ( z wyjątkiem dzieci poniżej 8 lat, które same nie potrafią pisać, pracę pisze z dzieckiem rodzic lub opiekun), dotąd niepublikowane w Internecie, w książkach i czasopismach, nienagradzane w innych konkursach. 
 4. Pracę należy przesłać: 
  a)    pocztą elektroniczną na adres: mdk.pak@wp.pl, w tytule wiadomości wpisując: Konkurs na wiersz/rymowankę o Książkowym Misiu, 
  b)    pocztą tradycyjną na adres: Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Słowackiego 17, 26 600 Radom, na kopercie (pod adresem MDK) wpisując: 
  Konkurs na wiersz/rymowankę o Książkowym Misiu,
  c)    dostarczyć osobiście do siedziby Organizatora konkursu (sekretariat MDK) 
  w terminie do 16 października 2020 r. (decyduje data wpływu pracy).
 5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 28 października 2020 roku. 

  Informacja o rozstrzygnięciu konkursu będzie dostępna na stronie internetowej MDK www.mdk.radom.pl oraz Facebooku.
   

 6. Do pracy należy dołączyć informację zawierającą: imię i nazwisko autora pracy, wiek, numer telefonu lub adres e-mail,  imię  i nazwisko nauczyciela).
 7. Oceny prac dokona komisja konkursowa. Decyzje komisji są ostateczne.
 8. Prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych: 7-9 lat, 10-12 lat i 13-15 lat.
 9. Jury przyzna nagrody i dyplomy.
 10. Nadesłanie prac oznacza akceptację regulaminu oraz zgodę na przeniesienie własności na Organizatora konkursu, w tym zgodę na wykorzystanie prac lub ich fragmentów do realizacji konkursu, zgodę na publikację wizerunku laureatów oraz upublicznienie danych osobowych uczestników konkursu związanych z realizacją przedsięwzięcia.
  Nadesłane do Organizatora prace przechodzą na jego własność i nie podlegają zwrotowi.
 11. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do: unieważnienia, przerwania, zmiany lub przedłużenia konkursu w razie wystąpienia przyczyn niezależnych.
 12. Organizator konkursu nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej z tytułu roszczeń osób trzecich, ze względu na naruszenie ich praw autorskich. 
 13. Z osobami nagrodzonymi Organizator konkursu będzie kontaktował się telefonicznie/mailowo, w celu ustalenia terminu spotkania i odbioru nagrody. 
 14. Kontakt z koordynatorem konkursu: Tomasz Kądziela, e-mail: mdk.pak@wp.pl,  tel. 48 364 72 34

Ochrona danych osobowych:

 1. Zgłoszenie do udziału w konkursie oznacza zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych podanych w metryczce informacyjnej w celach niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia organizowanego wydarzenia zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz.U. 2018 poz. 1000). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do ich wglądu i poprawienia.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania danych: wizerunku, imienia i nazwiska w zakresie publicznej promocji i sprawozdawczości konkursu, szczególnie do wyróżnionych i nagrodzonych osób. 
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do fotograficznej i audiowizualnej rejestracji oraz prezentacji zarejestrowanych multimediów w materiałach promocyjnych i sprawozdawczych związanych z organizowanym konkursem.

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies w celu zwiększenia funkcjonalności przeglądarki oraz w celach statystycznych. W ustawieniach przeglądarki można wyłączyć ich wykorzystywanie.


Informacje na temat polityki prywatności znajdują się w zakładce O Nas > Ochrona Danych Osobowych. Zamykając ten komunikat potwierdzasz zapoznanie się z informacjami zawartymi na ww. stronie.

Media społecznościowe

Obserwuj nas:

Projekt i wykonanie - Krzysztof Paterek

© Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Stadnickiej w Radomiu