Menu odnośników dodatkowych

Mazowieckie Prezentacje Wokalne

Celem „Prezentacji” jest popularyzacja klasyki polskiej muzyki i jej twórców w środowisku dzieci i młodzieży oraz ożywienie amatorskiego ruchu artystycznego.

REGULAMIN
I MAZOWIECKICH PREZENTACJI WOKALNYCH 2024

 1. Organizatorem I Mazowieckich Prezentacji Wokalnych (zwanych dalej Prezentacjami) jest Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Stadnickiej w Radomiu.
 2. Celem Prezentacji jest:
  • popularyzacja klasyki polskiej muzyki i jej twórców w środowisku dzieci i młodzieży;
  • ożywienie amatorskiego ruchu artystycznego;
  • promocja uzdolnionej młodzieży i wartościowego artystycznie repertuaru;
  • wymiana doświadczeń i pomysłów w zakresie pracy z osobami uzdolnionymi artystycznie wśród pedagogów, instruktorów oraz opiekunów;
  • wyłonienie talentów wokalnych wśród dzieci i młodzieży;
  • odnalezienie zainteresowań i pasji muzycznych u dzieci i młodzieży;
  • kształtowanie kultury muzycznej.

WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG PREZENTACJI WOKALNYCH 2024

 1. W Prezentacjach mogą brać udział wyłącznie soliści - reprezentanci szkół (z wyłączeniem państwowych szkół muzycznych) oraz placówek wychowania pozaszkolnego i ośrodków kultury z terenu województwa mazowieckiego.
 2. Solistom nie mogą towarzyszyć chórki.
 3. Uczestnicy przygotowują jedną piosenkę z klasyki polskiej muzyki.
 4. Piosenki muszą być starannie dobrane pod względem tekstowym.
 5. Czas trwania utworu nie może przekraczać 3,5 min.
 6. Wykonawcy występują w czterech kategoriach wiekowych:
  • kat. I – klasy 1-3 - piosenka dziecięca,
  • kat. II – klasy 4-6 - piosenka dziecięca lub młodzieżowa,
  • kat. III – klasy 7-8 - piosenka młodzieżowa lub wybrana z repertuaru dorosłych wykonawców,
  • kat. IV – szkoły średnie - piosenka młodzieżowa lub wybrana z repertuaru dorosłych wykonawców.
 7. Warunkiem udziału w Prezentacjach jest dokonanie wpłaty akredytacyjnej oraz wypełnienie karty zgłoszenia dostępnej na stronie internetowej www.mdk.radom.pl i przesłanie jej na adres:

Młodzieżowy Dom Kultury
ul. Słowackiego 17
26-600 Radom
z dopiskiem „Prezentacje”

lub na adres mailowy: mdk.pak@wp.pl w nieprzekraczalnym terminie do 2 lutego 2024 r.

Kartę zgłoszenia można również dostarczyć osobiście do sekretariatu MDK.

 1. Każdy uczestnik zobowiązany jest do wpłaty akredytacyjnej w wysokości 50 zł na konto Organizatora:
  Bank PeKaO SA II O/Radom, nr 14 1240 3259 1111 0000 2989 1151 do 2 lutego 2024 r.
  W tytule przelewu należy wpisać: Prezentacje oraz imię i nazwisko uczestnika.
  Akredytacja nie obejmuje opiekunów, osób towarzyszących oraz instruktorów, dotyczy tylko wokalistów.
 2. Uczestnicy występują z własnym podkładem muzycznym.
  UWAGA! Wymagania dotyczące podkładów muzycznych:
  • dopuszczalne nośniki danych: pendrive (dopuszczalny system plików FAT32, NTFS) oraz płyta CD-Audio. Ważne, aby płyta była w dobrym stanie technicznym!
  • pliki powinny być w formacie MP3, WAV lub CDA (Compact Disc-Digital Audio)
  • plik powinien być opisany w następujący sposób: imię i nazwisko uczestnika oraz tytuł piosenki,
  • jeżeli jest to płyta audio jej opis powinien zawierać: nr utworu na płycie, tytuł piosenki oraz imię i nazwisko uczestnika.
 3.  Uczestnicy mogą także akompaniować sobie sami na dowolnym instrumencie lub skorzystać z pomocy akompaniatora. Organizator udostępnia pianino elektryczne oraz sale do rozśpiewania.
 4. Nośnik z podkładem muzycznym uczestnicy dostarczają w dniu występu.
 5. Organizator zapewnia obsługę techniczną oraz aparaturę nagłaśniającą.
 6. Jury powołane przez Organizatora będzie oceniać wokalistów przyjmując następujące kryteria:
  • warunki głosowe (intonacja, dykcja, emisja głosu),
  • muzykalność,
  • dobór repertuaru (dopasowanie piosenki do wieku wykonawcy, skala trudności, ciekawa aranżacja muzyczna),
  • interpretacja (oryginalność, dojrzałość artystyczna, zrozumienie i przekaz treści piosenki, umiejętne operowanie środkami wyrazu),
  • ogólny wyraz artystyczny.
 7. W skład Jury wchodzą 3 osoby wskazane przez Organizatora.
 8. Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne.
 9. Laureatom i wykonawcom nie przysługuje odwołanie od decyzji Jury.
 10. W każdej kategorii wiekowej mogą zostać przyznane nagrody i wyróżnienia.
 11. Jury zastrzega sobie jednak prawo do nieprzyznania nagrody.
 12. Każdy wykonawca otrzymuje dyplom za udział w Prezentacjach.
 13. Uczestnicy występują w kolejności ustalonej przez Organizatora.
 14. Ogłoszenie wyników odbywa się po każdej kategorii wiekowej.
 15. Harmonogram przesłuchań konkursowych zostanie opublikowany na stronie mdk.radom.pl oraz w mediach społecznościowych do 9 lutego 2024 r.
 16. Wykonawcy przyjeżdżają na koszt własny lub instytucji delegującej.
 17. Prezentacje odbędą się w Młodzieżowym Domu Kultury przy ul. Słowackiego 17 w dniach:
  • 12 lutego 2024 r., godz. 9:00 – przesłuchania konkursowe
  • 13 lutego 2024 r., godz. 9:00 – przesłuchania konkursowe
 18. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca realizacji przesłuchań konkursowych.
 19. Naruszenie przez uczestnika Prezentacji któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać będzie dyskwalifikację lub utratę prawa do nagrody.
 20. Koordynatorem Prezentacji jest p. Tomasz Kądziela (Pracownia Imprez Masowych).
 21. Wszelkie informacje udzielane są pod numerem tel. (48) 364-72-34.
 22. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

Ochrona danych osobowych:

1. Udział w Prezentacjach oznacza zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych podanych w kartach zgłoszenia  w celach niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia organizowanego wydarzenia zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz.U. 2018 poz. 1000). Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo do ich wglądu i poprawienia.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania danych: wizerunku, imienia i nazwiska, miejscowości, nazwy instytucji delegującej w zakresie publicznej promocji i sprawozdawczości Prezentacji, szczególnie do wyróżnionych i nagrodzonych osób.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do fotograficznej i audiowizualnej rejestracji i prezentacji zarejestrowanych multimediów w materiałach promocyjnych i sprawozdawczych związanych z organizowanymi Prezentacjami.

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies w celu zwiększenia funkcjonalności przeglądarki oraz w celach statystycznych. W ustawieniach przeglądarki można wyłączyć ich wykorzystywanie.


Informacje na temat polityki prywatności znajdują się w zakładce O Nas > Ochrona Danych Osobowych. Zamykając ten komunikat potwierdzasz zapoznanie się z informacjami zawartymi na ww. stronie.

Media społecznościowe

Obserwuj nas:

Projekt i wykonanie - Krzysztof Paterek

© Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Stadnickiej w Radomiu