Menu odnośników dodatkowych

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

www.oswiatawradomiu.pl


TERMINARZ NABORU DO MDK 2019/2020

I ETAP: KONTYNUACJA

 • 15.04-19.04.2019 r. - składanie deklaracji o kontynuacji zajęć
 • 23.04.2019 r. - publikacja (w formie papierowej w budynku MDK) list kontynuujących zajęcia w MDK

II ETAP: REKRUTACJA

 • od 24.04, godz. 10:00 do 15.05.2019 r., godz. 15:00 - rejestracja nowych uczestników
 • 20.05.2019 r. - podanie na stronie internetowej MDK terminów badania predyspozycji
 • 22.05-07.06.2019 r. - badanie predyspozycji
 • 14.06.2019 r. do godz. 14:00 - publikacja (w formie papierowej w budynku MDK) list przyjętych nowych uczestników

Procedura odwoławcza zgodnie z art. 158 ust.6-9 Ustawy Prawo Oświatowe

III. ETAP: REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

 • od 19.08, godz. 10:00 do 23.08.2019 r., godz. 15:00 - elektroniczna rejestracja wniosków
 • 26.08.2019 r., godz. 10:00-15:00 - weryfikacja wniosków
 • 29.08.2019 r., godz. 12:00 - publikacja list przyjętych

UWAGA!

Po elektronicznej rejestracji należy wniosek wydrukować, podpisać i dostarczyć do sekretariatu MDK wraz z kopiami dokumentów potwierdzającymi kryteria do dnia 15.05.2019 r. do godz. 16.00 (1 egzemplarz).

W przypadku naboru uzupełniającego wydrukowany i podpisany wniosek należy dostarczyć do dnia 23.08.2019 r. do godz. 15.00 (1 egzemplarz).

Kandydaci powinni zapamiętać login i hasło z pierwszej rejestracji, jeśli będą brać udział w naborze uzupełniającym.


KRYTERIA NABORU

I. Wynik badania predyspozycji kandydata.

II. Ustala się liczbę punktów za każde z kryteriów, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe:

 1. Wielodzietność rodziny kandydata - 36 pkt.
 2. Niepełnosprawność kandydata - 36 pkt.
 3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata - 36pkt.
 4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata - 36 pkt.
 5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata - 36 pkt.
 6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie - 36 pkt.
 7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą - 36pkt.

III. Kryteria określone Uchwałą Nr 463/2017 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 marca 2017 r.

Na podstawie art. 144 ust. 4 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, określa się kryteria na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające zainteresowania lub uzdolnienia organizowane w publicznej placówce oświatowo-wychowawczej prowadzonej przez Gminę Miasta Radomia oraz przyznaje każdemu kryterium określoną liczbę punktów:

 1. Kandydat wykazuje zainteresowania i uzdolnienia kierunkowe - 20 pkt.
 2. Kandydat brał udział lub zdobył czołowe miejsca w konkursach, olimpiadach, turniejach oraz innych formach współzawodnictwa w roku szkolnym poprzedzającym rekrutację na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia - 10 pkt.
 3. Rodzeństwo kandydata jest lub było uczestnikiem zajęć w placówce - 5 pkt.

Wszystkie kryteria potwierdzane są oświadczeniem Rodziców/Prawnych Opiekunów. Do wniosku rodzice dołączają kopie dokumentów potwierdzających ww. kryteria.


Tryb odwołania od wyników rekrutacji

(art. 158 ust. 6-9 Ustawy Prawo oświatowe):

 • W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, publicznej szkoły, publicznej placówki, na zajęcia w publicznej placówce oświatowo-wychowawczej, na kwalifikacyjny kurs zawodowy lub na kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych.
 • Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem, o którym mowa w ust. 6. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 • Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 • Dyrektor publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w ust. 8, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora danego publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki służy skarga do sądu administracyjnego.

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies w celu zwiększenia funkcjonalności przeglądarki oraz w celach statystycznych. W ustawieniach przeglądarki można wyłączyć ich wykorzystywanie.


Informacje na temat polityki prywatności znajdują się w zakładce O Nas > Ochrona Danych Osobowych. Zamykając ten komunikat przyciskiem "X" potwierdzasz zapoznanie się z informacjami zawartymi na ww. stronie.

Media społecznościowe

Obserwuj nas:

Projekt i wykonanie - Krzysztof Paterek

© Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Stadnickiej w Radomiu